VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Zoekresultaten

Terug naar programma

Zoekwoord:
Resultaten:

 • Het gemeentebestuur geeft in haar coalitieprogramma aan hoe welk punt bijdraagt aan realisering van een of meer duurzame ontwikkelingsdoelen. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente doet mee met initiatieven die aansluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen, door bijvoorbeeld - het Ican Cities Appeal te ondertekenen, een verdrag tegen kernwapens dat al door meer gemeenten ondertekend is - partner te worden van globalgoalsplatformvenlo.nl (hoofdstuk 1)
 • De gemeente investeert in bankjes en een aantrekkelijk winkelgebied, onder andere door voldoende en goed onderhouden groen, en profileert zich hiermee. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente gaat het Centrum en ook het Nolensplein en omgeving inrichten als aantrekkelijke verblijfsruimte. Daar hoort bij: alleen ondergronds parkeren in parkeergarage Nolensplein. Beeklopen terugbrengen. Meer bomen, minder verstening. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente zorgt voor meer ruimte voor water: wadi's en andere opvang- en infiltreerplekken (hoofdstuk 1)
 • De gemeente realiseert een jachthaven op Venloos grondgebied, dichtbij het centrum en in combinatie met recreatieve voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een camperplaats. De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente ontwikkelt Steyl door, in samenwerking met alle betrokken partijen, tot toekomstbestendig kloosterdorp. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente zorgt mede met cultuurdragers voor voldoende fysieke ruimtes om de cultuur in praktijk te kunnen beoefenen. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente ondersteunt het plan Venlo als 'gerdeneersstad' weer zichtbaar te maken. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente ondersteunt het plan, na de herinrichting van De Keulse Poort, ook het stationsplein aantrekkelijker te maken. (hoofdstuk 1)
 • Actief ondersteunen van de cultuursector. (hoofdstuk 1)
 • Stimuleren van voldoende testgelegenheden. (hoofdstuk 1)
 • Bedrijven die onvoldoende gesteund zijn door landelijke regelingen krijgen praktische steun zoals bonnen te besteden bij lokale ondernemers, uitbreiden van terrasruimte en dergelijke. (hoofdstuk 1)
 • Steun voor mensen en bedrijven die negatieve consequenties ervaren van corona die niet gecompenseerd worden door landelijke regelingen. (hoofdstuk 1)
 • Voorlichting. (hoofdstuk 1)
 • Veiligheid voor iedereen bewaken. - Herstel van de balans tussen mens, dier en natuur. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente ondersteunt het missiemuseum in Steyl bij het in stand blijven. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente gaat bewoners actief betrekken bij hoogwaterbeschermingsplannen. Uitgangspunt is kwaliteitsverbetering en meekoppelkansen volop gebruiken. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken. (hoofdstuk 1)
 • Daar waar dijken en kades door het waterschap worden versterkt en verhoogd, en rivierverruimingsmaatregelen worden genomen, gaat de gemeente pro- actief op zoek naar meekoppelkansen ter verbetering en vergroening van de leefomgeving. Een en ander ook ter bevordering van het toerisme. (hoofdstuk 1)
 • De gemeente geeft als prestatieafspraak mee aan wooncorporaties dat alle nieuwbouw bestaat uit minimaal 40% sociale woningbouw. (hoofdstuk 2)
 • De gemeente heeft oog voor het belang van arbeidsmigranten voor onze stad. De gemeente zet zich in voor samenwerking tussen alle partijen om dit te realiseren. (hoofdstuk 2)
 • In de prestatieafspraken met de corporaties zal ook de toewijzing in achterstandswijken geregeld worden, zodat deze voldoende gemengd zijn. We zorgen voor voldoende goedkope voorraad voor woningzoekenden in de gehele gemeente om in te stromen. (hoofdstuk 2)
 • We richten een doorstromingsloket op, om doorstroming voor ouderen goed en op maat te regelen. (hoofdstuk 2)
 • We stimuleren het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen. (hoofdstuk 2)
 • De gemeente gaat actief vastgoed verwerven, zodat ze zelf ervoor kan zorgen dat leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden worden omgevormd tot woningen. (hoofdstuk 2)
 • De gemeente gaat burgers en wooncorporaties betrekken bij het in kaart brengen van wat vraag en aanbod is op de woningmarkt.
  - Wooncorporaties vragen we cijfers over vraag en aanbod
  - Burgers vragen we ideeën over welke ruimtes nog voor wonen zijn in te richten. (hoofdstuk 2)
 • We stimuleren alternatieve woonvormen zoals woon-zorgclusters, woongroepen en creatieve oplossingen, zoals tijdelijke woningen (als dat op korte termijn een oplossing is), Tiny Houses en wonen in leegstaande panden/kantoren. (hoofdstuk 2)
 • We zetten eerst in op duurzame renovatie, daarna pas op nieuwbouw. (hoofdstuk 2)
 • We zetten bij nieuwbouw in op bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets. (hoofdstuk 2)
 • De gemeente verlaagt de parkeernormen: in de openbare ruimte willen we juist veel meer inzetten op vergroening, fietsen, wandelen en spelen voor kinderen. (hoofdstuk 2)
 • We bouwen in principe binnen de grenzen van de huidige bebouwing. De gemeente staat geen nieuwbouw buiten de rode contouren toe. (hoofdstuk 2)
 • Dakloze mensen krijgen eerst een dak boven hun hoofd en structureel hulp bij het aanpakken van de andere problemen. (hoofdstuk 2)
 • De gemeente zorgt voor voldoende betaalbare huisvesting van goede kwaliteit. We gaan intensiever gebruik maken van regels die al bestaan om uitbuiting van huurders te voorkomen:
  - de wet Bibob
  - De regel dat verhuurdersvergunning is gekoppeld aan een puntentelling die een maximale huurprijs vastlegt. (hoofdstuk 2)
 • Voor studenten en andere jongeren wordt ook gebouwd. Tegelijkertijd beperken we de 'verkamering' waar dit tot overlast leidt. (hoofdstuk 2)
 • De gemeente zorgt voor woningen voor statushouders en starters. (hoofdstuk 2)
 • De gemeente zorgt voor aangepaste woningen voor minder valide mensen en mensen met een zorgbehoefte, zowel mentaal als fysiek. (hoofdstuk 2)
 • De gemeente toetst alle bouwaanvragen op een aantal vaste punten. Als er gebouwd wordt, moet dat circulair, duurzaam en natuurinclusief gebeuren. Zo wordt er ook gezorgd voor groen en ruimte voor vogels, insecten en vleermuizen. (hoofdstuk 2)
 • We verlagen de maximumsnelheid binnen woonwijken naar 30 km/u. Veiligheid op straat is immers essentieel voor kinderen én volwassenen. Waar mogelijk maken we wegen eenrichtingsverkeer en snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan. En voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het verkeer. (hoofdstuk 3)
 • We versterken de positie van voetgangers en fietsers in het verkeer. - Er komt voldoende ruimte zowel voor de voetganger als voor de fietser. Aandacht voor veilige oversteekplaatsen. Snelheid in woonwijken naar 30 km/u. Eenrichtingsverkeer als dat de veiligheid van fietser en voetganger ten goede komt. (hoofdstuk )
 • We veranderen onze openbare ruimte in zones met groene ruimte, schone lucht en ruimte voor fietsers en voetgangers. In deze autoluwe gebieden staan recreatie, ontmoeting, spelen, sport en ontspanning centraal. (hoofdstuk 3)
 • Venlo ondertekent het Schone Lucht Akkoord en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. (hoofdstuk 3)
 • We investeren flink in de fietsinfrastructuur. Er komen snelfietspaden die alle wijken en dorpskernen met de belangrijkste voorzieningen verbinden. Waar nodig maken we extra fietsparkeerplaatsen en bewoners krijgen de mogelijkheid om autoparkeerplaatsen om te zetten in fietsparkeerplaatsen. We leggen fietsstraten aan waar de auto slechts 'te gast' is. (hoofdstuk 3)
 • We maken het fietsen aantrekkelijker en veiliger, daardoor laten onze inwoners vaker hun auto staan. (hoofdstuk 3)
 • We investeren flink in de fietsinfrastructuur op basis van de knelpuntennota van de ENFB-afdeling Venlo van januari 2020. We willen dat er voldoende budget wordt vrijgemaakt om de aanbevelingen in de komende raadsperiode te realiseren. (hoofdstuk 3)
 • Veiligheid en het gemak voor de fietser (met name senioren en kinderen) staan centraal. Er komen fietsstraten waar de auto slechts te gast is; in de bebouwde kom gaat de snelheid naar 30km/u op wegen zonder gescheiden fietspaden; scooters, brom- en snorfietsers binnen de bebouwde komen op de rijbaan, niet meer op het fietspad; er komen doorgaande fietspaden tussen wijken, dorpskernen, school en werk; verkeerslichten worden fietsvriendelijk afgesteld; fietspaden worden verbreed tot minimaal 3 meter; gevaarlijke bochten, drempels en stoepranden worden aangepast. (hoofdstuk 3)
 • De gemeente realiseert voldoende fietsstallingen. Gratis, waar nodig bewaakt, en voldoende qua aantallen, op plaatsen waar daar behoefte aan is. Daarnaast zorgt de gemeente voor betere fietsfaciliteiten. (hoofdstuk 3)
 • In het centrum stellen we een milieuzone in. In wijken kiezen inwoners zelf voor een autovrije- of een milieuzone. We stimuleren de overgang naar schoner vervoer, ook Euregionaal. (hoofdstuk 3)
 • We zetten de omslag naar elektrisch vervoer in de hoogste versnelling. De gemeente zorgt dat er voldoende laadpalen zijn. (hoofdstuk 3)
 • De gemeente maakt meer financiële middelen vrij voor extra bomen, extra groen en water, in en om de hele gemeente. (hoofdstuk 3)
 • Buurtbewoners die zelf initiatieven nemen om hun straat of buurt te vergroenen krijgen hulp van de gemeente. Het project Groene Straat wordt verder uitgerold. (hoofdstuk 3)
 • De gemeente bestrijdt het onkruid op verhardingen en in het openbare groen alleen waar nodig en op de meest milieuvriendelijke manier. (hoofdstuk 3)
 • De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch, zodat wilde bloemen optimaal voedsel voor bijen kunnen zijn. (hoofdstuk 3)
 • Venlo stimuleert de plaatsing van bijenkorven en legt bijenlinten aan. (hoofdstuk 3)
 • We stimuleren inwoners en bedrijven, met name in de landbouw, om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden. (hoofdstuk 3)
 • Waar het beheer van de openbare ruimte mogelijk is door middel van schapenbegrazing, doen we dat. (hoofdstuk 3)
 • De gemeente zorgt voor parkeren buiten het centrum, goedkoop en met gratis vervoer naar het centrum met elektrisch aangedreven pendelbusjes. De gemeente stimuleert betrokkenen daar gebruik van te maken. Niet alleen bezoekers, maar ook woon-werk-verkeer. (hoofdstuk 3)
 • De gemeente bevordert dat er, als er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd worden, parkeren ondergronds zal plaatsvinden. De gemeente zet in op minder parkeren op het maaiveld. (hoofdstuk 3)
 • De gemeente stelt een uitvoeringsplan Schone Mobiliteit op. Daarin staat dat de gemeente voorrang geeft aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer: (hoofdstuk 3)
 • Er komen transferia aan de rand van de stad met een emissieloos distributiesysteem, met goede verbindingen met de binnenstad, voor het bevoorraden van winkels en andere bedrijven. (hoofdstuk 3)
 • Het centrum wordt zo veel mogelijk autoluw of autovrij, omzoomd door een autoluwe binnenring. Zo houden we de binnenstad leefbaar! (hoofdstuk 3)
 • De gemeente stelt een aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor deelauto's. Hier komen alleen plekken voor elektrische auto's beschikbaar, in combinatie met een elektrisch oplaadpunt. Zo moedigen we actief het 'autodelen' aan. (hoofdstuk 3)
 • De gemeente zorgt er in de vervangingsplanning voor dat het gehele gemeentelijke wagenpark (vuilniswagens, milieubeheer, auto's B&W, veegwagens, etc.) over is gegaan op elektrisch rijden in 2026,
  of dat in elk geval de mogelijkheid tot gebruik van niet-fossiele brandstoffen is onderzocht. (hoofdstuk 3)
 • De gemeente gaat haar Omgevingsplannen zodanig vastleggen dat de burger voldoende mogelijkheden heeft om invloed uit te oefenen. (hoofdstuk 4)
 • Er wordt een scala aan participatiemogelijkheden ontwikkeld, waaronder digitale mogelijkheden. (hoofdstuk 4)
 • Voorstellen voor gemeentelijke besluiten worden zoveel mogelijk in cocreatie vormgegeven. (hoofdstuk 4)
 • De gemeente gaat experimenten doen met andere vormen van democratie om visie en beleid voor Venlo de komende tijd vorm te geven. (hoofdstuk 4)
 • Venlo draagt zorg voor een laagdrempelige wijze van communiceren met haar burgers. Ook moderne communicatiemiddelen worden hiertoe ingezet. (hoofdstuk 4)
 • De gemeente maakt nog meer gebruik van burgerraden, buurtnetwerken, bewonersnetwerken, om inzicht te krijgen in wat er zich in de wijk afspeelt. (hoofdstuk 4)
 • De gemeente stimuleert, faciliteert en ondersteunt deze netwerken en raden, onder andere met informatie- en communicatiemogelijkheden. (hoofdstuk 4)
 • Er wordt gewerkt met wijkbudgetten: geld waar burgers, via de buurtnetwerken de besteding van mogen bepalen. Ondersteuning door onafhankelijke deskundigheid is van zeer groot belang om te komen tot gedragen opties voor de leefbaarheid van buurt, wijk en gemeente. Dorps- en wijkraden moeten zorg dragen dat ze een goede afspiegeling van de wijk vormen en dat voor hun plannen voldoende draagvlak is. Wijkontwikkelingsplannen /ambitiedocumenten kunnen een bijdrage leveren aan dit draagvlak. (hoofdstuk 4)
 • De gemeente kiest voor groene groei en duurzame, groene ontwikkeling. We gaan zuinig om met ruimte, materiaal en verkeersstromen. (hoofdstuk 5)
 • De gemeente stimuleert het gebruik maken van lokale economie, omdat dit besparing oplevert in transport en de daarbij behorende uitstoot. (hoofdstuk 5)
 • De gemeente stimuleert werk en voorzieningen op fiets- of loopafstand. Deze wijkeconomie wil GroenLinks op gang helpen door de voorwaarden voor het oprichten van nieuwe bedrijven in lege bedrijfs- en winkelpanden aan te passen. (hoofdstuk 5)
 • De gemeente stimuleert duurzame bedrijvigheid en daarom richt ze zich op sectoren die hieraan bijdragen, zoals de gezonde voedingsindustrie, duurzame energie en C2C. In de logistiek ondersteunt Venlo de ontwikkeling van duurzame vervoersoplossingen. Zo krijgt Venlo een herkenbaar profiel en trekt het andere bedrijven in die sectoren aan. (hoofdstuk 5)
 • We voeren actief beleid om vernieuwende, duurzame startende bedrijven en sociale ondernemingen in de stad de wind in de zeilen te geven. De gemeentelijke dienstverlening aan sociale ondernemers en aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers (mvo) wordt verbeterd en tijdelijke, goedkope huisvesting in leegstaande winkels of kantoren wordt mogelijk gemaakt. (hoofdstuk 5)
 • Bewoners die samen een coöperatie oprichten kunnen terecht bij het gemeentelijke ondernemersloket. (hoofdstuk 5)
 • De gemeente zorgt voor een betere manier van inzamelen van afval, een manier die nog beter aansluit op de woonsituatie en die is gericht op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van de afval (=grondstof)stromen.
  De gemeente blijft zoeken naar innovatieve oplossingen. Ook hoe de productie van afval voorkomen kan worden is daarbij een vraag.
  Inwoners en bedrijven gaan betalen voor hun afval (de vervuiler betaalt), de afvalstoffenheffing wordt daarmee lager wanneer er minder afval wordt aangeboden. (hoofdstuk 5)
 • De gemeente grijpt de energietransitie aan om fors in wijken te investeren. In 'wijkgesprekken' kunnen inwoners aangeven hoe hun buurt kan worden verbeterd. Ondersteund door externe deskundigen bijvoorbeeld van Buurkracht/participatiecoalitie voor collectieve ondersteuning en energiecoaches voor individuele bewoners. (hoofdstuk 6)
 • We subsidiëren projecten waarin mensen worden (om)geschoold om ze te helpen aan 'groene banen' (zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici of fijnslopers). Samen met Ondernemend Venlo en het onderwijs. (hoofdstuk 6)
 • De gemeente bevordert duurzaamheid bij bedrijfsleven en maatschappelijke partners door:
  de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar men elkaar leert kennen, inspireren en om samen projecten te kunnen ontwikkelen.
  een jaarlijkse prijs voor 'meest duurzame ondernemer van het jaar'.
  bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen of te produceren. Initiatieven op het gebied van energiebesparing/-productie worden bevorderd.
  lokale energieopwekking en energiecorporaties stimuleren (hoofdstuk 6)
 • De gemeente investeert in verduurzaming van sportaccommodaties en gemeenschapsaccommodaties. Hierdoor worden de exploitatiekosten verlaagd. (hoofdstuk 6)
 • De gemeente stimuleert het MKB stappen te zetten in energiebesparing en verduurzaming. Met 'wortel en stok'. (Vrijwilligers die optreden als energiecoaches die tips geven. Handhavers die controleren of de wet milieubeheer niet wordt overtreden.) Ondernemers die energie willen besparen of produceren worden ondersteund met kennis en bij de vergunningverlening. (hoofdstuk 6)
 • De gemeente geeft ook mensen zonder eigen dak of grond de mogelijkheid om in hun directe omgeving te investeren in duurzame energie. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven, stelt ze daken, geluidsschermen en grond beschikbaar en stimuleert projecten die gerealiseerd kunnen worden met overheidssubsidies. (hoofdstuk 6)
 • De gemeente werkt samen met burger om te komen tot zon- en windprojecten en andere energievoorzieningen. (hoofdstuk 6)
 • De gemeente verleent bij voorkeur medewerking aan zonne- en windprojecten waarvoor geen landbouwgrond of natuurgrond opgeofferd hoeft te worden, maar beseft dat we niet de luxe hebben opties uit te sluiten, waar het gaat om energiewinning zonder CO2-uitstoot. (hoofdstuk 6)
 • Gemeente Venlo controleert erop dat nieuwe bedrijven aan duurzaamheidseisen voldoen. Zo wordt gemeente Venlo dé hub voor duurzame ondernemers. De gemeente zal bijvoorbeeld, samen met de regiogemeenten en de Provincie, slechts de uitgifte van kavels in Klavertje 4 doen, als aan de volgende duurzaamheidsvoorwaarden is voldaan:
  -groene stroom
  -co2 neutraal plan
  -C2C of circulaire bouw en mogelijk productie (hoofdstuk 6)
 • De gemeente gaat nog meer optreden als aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Ze gaat nog meer monitoren op resultaten en effecten. (hoofdstuk 6)
 • De gemeente ziet erop toe dat er alleen nog maar circulair gebouwd wordt. Circulariteit - waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is - wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties van nieuwbouw. (hoofdstuk 6)
 • We maken ambitieuzere prestatieafspraken met woningcorporaties: onder andere over minimale energielabels, het percentage energieneutrale woningen en woningen met zonnepanelen. (hoofdstuk 6)
 • De gemeente werkt samen met burgers om te komen tot een klimaatakkoord voor elke wijk en dorp. Wijkklimaatakkoorden met een uitvoeringsplan, waarin voldoende financiële middelen geborgd zijn. We hopen op 100% eigenaarschap van omwonenden. (hoofdstuk 6)
 • Gemeente Venlo stimuleert dat evenementen verduurzamen, door duurzaamheid op te nemen in de subsidievoorwaarden. (hoofdstuk 6)
 • De gemeente zet in op verbetering van energielabels van haar eigen gebouwen. Over vier jaar voldoen alle gebouwen aan een energielabel gemiddeld twee treden beter dan nu. (hoofdstuk 6)
 • De gemeente zorgt voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd worden geleegd. Wij stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. De BuitenBeter App wordt daarvoor ingezet. Het afval wordt direct verwijderd. (hoofdstuk 7)
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven voor het schoonhouden van de eigen buurt. (hoofdstuk 7)
 • We bieden het onderwijs lesprogramma's over afval en circulariteit aan. (hoofdstuk 7)
 • We investeren extra in het ophalen van afval, zodat dit weer de prioriteit krijgt die het verdient. (hoofdstuk 7)
 • We ondersteunen ludieke acties die mensen prikkelen het afval in de afvalbak te gooien, bijvoorbeeld door afvalbakken met creatieve beschildering een aantrekkelijker uiterlijk te geven. (hoofdstuk 7)
 • De gemeente gaat meer controleren op en optreden tegen het deponeren van afval buiten de daartoe bestemde bakken. (hoofdstuk 7)
 • De gemeente stimuleert dat er in iedere wijk waar daar animo voor is, stadstuinen, "tiny forests" en voedselbossen gerealiseerd worden. (hoofdstuk 8)
 • De gemeente neemt een stadsecoloog in dienst. (hoofdstuk 8)
 • De gemeente realiseert de verbinding tussen de Maasduinen en Venlo. Het gebied tussen de Maasduinen en de A67 wordt als natuurgebied ingericht.
  De gemeente gaat:
  - robuuste groene noord-zuid-as verbinding tussen natuurgebieden creëren
  - bekenbeheer doortrekken
  - fietspad Venlo-Velden actief invulling geven in BIO plan Maasduinen (concreter maken)
  - Groene oostelijke Noordzuidverbinding realiseren.
  - Het ecoduct over de A74 moet gaan functioneren, door bovengenoemde groene stukken land beter te laten aansluiten.
  (hoofdstuk 8)
 • Te intensief autoverkeer wordt aangepast zodat de gezondheidsnormen niet overschreden worden. (hoofdstuk 8)
 • We creëren ruimte voor stadsboerderijen. We promoten stadslandbouw (urban farming) en het aanleggen van buurtmoestuinen. Voedselproductie moet weer dichter bij de inwoners komen. In samenspraak met bewoners worden delen van openbaar groen beschikbaar gesteld voor buurtmoestuinen. De gemeente faciliteert de aanleg hiervan (water, omheining enz). Braakliggende terreinen worden hiervoor herbestemd. (hoofdstuk 8)
 • We stimuleren boeren om hun inkomen te verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie, dienstverlening en de opwekking van duurzame energie. (hoofdstuk 8)
 • De gemeente legt voor kinderen natuurspeelplaatsen aan: speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. Met natuurbeheerders maken we afspraken over spelen in natuurgebieden. (hoofdstuk 8)
 • De gemeente stimuleert en subsidieert 'groene' initiatieven als 'groene' daken, 'groene' gevels en geveltuinen. (hoofdstuk 9)
 • De gemeente streeft ernaar de stroombehoefte van openbare ruimte, openbare gebouwen en gemeentelijk vastgoed lokaal op te wekken. (hoofdstuk 9)
 • Met woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Sociale huurders besparen hierdoor op hun woonlasten. We streven naar meer dan wettelijk voorgeschreven. (hoofdstuk 9)
 • De gemeente zorgt ervoor dat energieneutraliteit, duurzaamheid, zorg voor het milieu bij ieder onderdeel van de omgevingsvisie en het omgevingsplan apart uitgewerkt wordt. (hoofdstuk 9)
 • De gemeente zorgt ervoor dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Cultuur (muziek, dans, theater en expressie) wordt ook doorgegeven binnen ons onderwijs. (hoofdstuk 10)
 • De gemeente ziet culturele instellingen als belangrijke partners, en laat dat onder andere zien doordat ze er meerjarige subsidierelaties mee aangaat. Ze verstrekt subsidies die passen bij de gezamenlijke ambities. (hoofdstuk 10)
 • We kiezen voor een zo breed mogelijke inzet van cultuur; ook als middel ter bevordering van participatie. Hierbij gaan we nog intensiever gebruikmaken van cultuurcoaches. (hoofdstuk 10)
 • De gemeente stimuleert dat musea verbinding zoeken met andere musea binnen de gemeente en in binnen- en buitenland. (hoofdstuk 10)
 • De gemeente faciliteert zorg voor historisch en cultureel erfgoed. (hoofdstuk 10)
 • De gemeente richt een stimuleringsfonds op voor nieuwe en vernieuwende culturele initiatieven.
  (hoofdstuk 10)
 • We breiden het aantal cultuurcoaches uit. (hoofdstuk 10)
 • De gemeente gaat het basisonderwijs maximaal steunen om ruimte te bieden aan kinderen om kennis te maken met ons cultuuraanbod. (hoofdstuk 10)
 • De gemeente zet in op nieuwe ontwikkelingen in de (culturele) wereld bijvoorbeeld door Urban Arts te ondersteunen. (hoofdstuk 10)
 • De gemeente faciliteert het kennismaken met kunst en cultuur door informatie over kunst in de openbare ruimte. Dat doen we door aantrekkelijke routes langs kunst en cultuur te ontsluiten en met het steunen van het open museum- en atelierweekend. (hoofdstuk 10)
 • De gemeente biedt een podium waar amateurkunst zich kan presenteren. (hoofdstuk 10)
 • De gemeente stimuleert integratie, die twee kanten uit werkt. Venlo draagt er maximaal aan bij dat haar inwoners zo snel mogelijk in staat zijn zich te bedienen van de Nederlandse taal. De gemeente creëert bewustwording voor de behoeftes van minderheden en onderkent dat deze groepen een verrijking kunnen zijn voor de samenleving. (hoofdstuk 11)
 • De gemeente richt een Welcome center in. Hier kunnen inwoners van binnen en buiten de EU terecht met hun vragen. Ze worden verder geholpen met bijvoorbeeld:
  - Doorverwijzing naar Taalcursussen en het Taalcafé in de openbare bibliotheek.
  - Advies over rechten en plichten in Nederland voor de korte en langere termijn.
  Het Welcome center dient verder als:
  - meldpunt 'ongeregeldheden op de werkvloer'.
  - Connectie met Huizen van de wijk.
  (hoofdstuk 11)
 • De gemeente herintroduceert in de stadspeiling de vragen naar de ervaringen van mensen in de LHBTIQ+-gemeenschap en andere minderheden. De gemeente onderhoudt voor input contact met belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld het COC. (hoofdstuk 11)
 • Bij alle thema's wordt naast de duurzaamheidstoets ook een economische gelijke-kansen-toets gehanteerd. (hoofdstuk 11)
 • De gemeente zorgt ervoor dat ook mensen met minder financiële draagkracht en mensen met een beperking deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. (hoofdstuk 12)
 • De gemeente stimuleert binationale opleidingen. (hoofdstuk 12)
 • De gemeente stimuleert de opbouw van een euregionale arbeidsmarkt en euregionale uitwisseling van vakkennis (hoofdstuk 12)
 • De gemeente stimuleert intensieve samenwerking op cultureel, bestuurlijk, economisch en duurzaam niveau tussen Nederland en Duitsland, bijvoorbeeld in de vorm van binationale kinderdagverblijven, woonwijken en bejaardenhuizen. En samenwerkingen op het gebied van strategie energietransitie en openbaar vervoer. (hoofdstuk 12)
 • Euregionale projecten worden geïnitieerd en gestimuleerd (hoofdstuk 12)
 • De gemeente zet in op ontschotting binnen het sociaal domein. Immers, niet de beleidsterreinen, maar de mens staat centraal.
  (hoofdstuk 13)
 • De gemeente neemt 'Positieve gezondheid' als centrale leidraad voor haar werkwijze. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zorgt ervoor dat er verbinding ontstaat tussen sociaal domein, onderwijs, kinderopvang, en sport, door huisvesting. Gebouwen worden multifunctioneel ingericht. Gebouwen waar alléén maar onderwijs, gezondheidszorg of kinderopvang plaatsvinden, zijn verleden tijd. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zorgt ervoor dat er verbinding ontstaat tussen sociaal domein, onderwijs, kinderopvang, en sport, door overlegstructuren op te tuigen, waardoor betere afstemming kan plaatsvinden. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente investeert in meer deskundigheid bij diverse 'poortwachterfuncties' als huisartsen en consulenten bij keukentafelgesprekken. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zet in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Vroegsignalering is belangrijk. Voorkomen is immers beter dan genezen. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zet in op samenwerking tussen zorgaanbieders met kwaliteit als uitgangspunt, in plaats van concurrentie op basis van prijs. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente investeert in goede prestatie-indicatoren. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zorgt ervoor dat, wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, er door de zorgverleners wordt gewerkt volgens het principe '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zet in op preventie, culturele sensitiviteit en nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen, onderwijsinstellingen en sportverenigingen. Immers, een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zorgt ervoor dat zorgverleners meer aandacht gaan besteden aan culturele verschillen tussen jongeren. Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond vinden namelijk vaak moeilijk hun weg naar Jeugdhulp wanneer ze die nodig hebben (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zet zich in voor meer kennis en expertise in de (jeugd)hulpverlening voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Daarvoor is namelijk tot nu toe te weinig aandacht geweest.
  De gemeente maakt zich hard richting het Rijk voor een herwaardering van de zorgsector, met name de Jeugdzorg. Tekorten en onderwaardering van jeugdzorgwerkers moeten voor eens en voor altijd stoppen. Wachtlijsten moeten worden opgelost. Iedereen moet de zorg krijgen die die nodig heeft. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zet zich ervoor in dat mensen die dat aankunnen, de mogelijkheid krijgen van een integraal persoonsgebonden budget (pgb) voor alle aspecten van hun leven. Een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente maakt mogelijk dat mensen met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen, daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg en woonomgeving willen inrichten. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zet zich in voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, zodat zij zich thuis voelen in hun wijk. De gemeente zet in op hulp- en ondersteuning die daarvoor zorgt. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente zet in op ondersteuning van mantelzorgers, en betrekt hen bij de zorgvraag. 'Respijtzorg' wordt mogelijk gemaakt: dan draagt de mantelzorger tijdelijk de zorg over aan een vervanger. Deze zorg wordt zo nodig vergoed door de gemeente.
  (hoofdstuk 13)
 • De gemeente start een radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen. Het bevat vijf speerpunten:
  -een bonus voor mensen die hun huis openstellen voor een dakloze,
  -extra beurzen voor voormalig daklozen die als ervaringsdeskundigen helpen,
  -'straatadvocaten',
  -een vast briefadres voor daklozen en
  -extra begeleiding. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente investeert in betaalde aanwezigheidszorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken. De gemeente stimuleert dat er meer aandacht komt voor jonge mantelzorgers. (hoofdstuk 13)
 • Als we beleid maken op het gebied van jeugd, welzijn en zorg, zijn de groepen om wie het gaat altijd volwaardige gesprekspartner. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente stimuleert de verbinding tussen zorg en welzijn enerzijds en kunst en cultuur anderzijds. Daarom stimuleert ze projecten waarbij kwetsbare of zieke mensen in contact worden gebracht met kunst en cultuur. (hoofdstuk 13)
 • De gemeente bestrijdt laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen: in Venlo krijgt dit topprioriteit! Dit doen we door het stimuleren van samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, onderwijs en kinderopvang. Inclusieve en integrale voorzieningen worden gestimuleerd. Geen nieuwbouw zonder visie op samenwerking!
  extra aandacht voor mensen in de bijstand die een opleiding willen volgen of bezig zijn met taalcursussen of andere kwalificerende trajecten, de gemeente investeert in extra opleidingsbudget;
  Ervoor te zorgen dat alle informatie van de gemeente en participerende organisaties is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands en met gebruikmaking van info-graphics;
  Stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid: dat bij bezoeken aan het consultatiebureau en schoolartsendienst taalachterstanden en andere problemen en hulpvragen bij kinderen (en ouders) vroegtijdig worden gesignaleerd en daar actie op ondernomen wordt. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen het consultatiebureau, schoolartsendienst, scholen, VVE en de gemeente.
  Ervoor te zorgen dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan de voorschoolse educatie;
  Stimuleren dat de gemeente een loket inricht voor mensen die digitaal niet vaardig genoeg zijn.
  (hoofdstuk 14)
 • De gemeente ondersteunt initiatieven waar onderwijs en ondernemers nauwer gaan samenwerken. Dit zorgt o.a. voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en zorgt dat de Venlose (jonge) burger aan het werk blijft/komt. Dat is nodig want er is een tekort aan personeel in cruciale beroepen. (hoofdstuk 14)
 • De gemeente stimuleert en faciliteert onderwijs met meer aandacht voor:
  - gezonde leefstijl: gezonde voeding en smaaklessen
  - meer bewegen met ruimte voor experimenten met bewegend leren
  - klimaat, natuur en milieu
  - hoe om te gaan met geld ter voorkoming van schulden
  - muziek- en cultuuronderwijs. (hoofdstuk 14)
 • De gemeente stimuleert en faciliteert arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Als er nieuwe bedrijven komen in Venlo, wordt met hen onderhandeld over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Iedereen moet mee kunnen doen.
  De gemeente zorgt voor persoonlijke aandacht en steun voor inwoners waarvoor betaald werk een station te ver is. Deze aandacht en steun is aangepast aan de persoonlijke mogelijkheden en gericht op het meedoen in de samenleving.
  (hoofdstuk 15)
 • De gemeente zorgt dat er een gevarieerd aanbod komt voor senioren aan sport- en bewegingsactiviteiten afgestemd op de behoeften van deze groep. (hoofdstuk 15)
 • We ontzien mensen in de meest kwetsbare posities zo veel mogelijk. Het is onze plicht te voorkomen dat deze mensen financieel door het ijs zakken. Daarom ontzien we de laagste inkomens en investeren we in armoedebeleid en in kansen voor Venlonaren om mee te doen in de samenleving. (hoofdstuk 15)
 • De gemeente draagt actief uit dat zij voorstander is van van een wettelijk minimumuurloon van minimaal 14 euro. (hoofdstuk 15)
 • Gemeente Venlo ondersteunt de doelen van de campagne Schuldvrij. In deze aanpak is ruimte voor:
  - Experimenteren met het overnemen van schulden. Door schulden op te lossen bespaar je niet alleen op de kosten van bewindvoering, maar mogelijk ook op uitkeringen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, schuldhulpverlening en ziekteverzuim. (hoofdstuk 15)
 • Gratis OV voor regionale reizen voor mensen met een stadspas. (hoofdstuk 15)
 • De kosten voor de medische keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart worden voor minima vergoed door de gemeente via de stadspas of de bijzondere bijstand. (hoofdstuk 15)
 • De gemeente laat femicide (geweld tegen vrouwen) monitoren via de relevante maatschappelijke organisaties. (hoofdstuk 15)
 • De gemeente geeft de mogelijkheid aan schuldhulpverleners om uitzonderingen te maken. Maatwerk werkt immers vaak het beste. Mensen die diep in de schulden zitten zijn absoluut niet zelfredzaam, blijkt keer op keer uit onderzoek. Regels worden te strikt toegepast, waardoor veel mensen uit een hulpverleningstraject vallen. Geef uitvoerders daarom meer ruimte, want er is niet één formule.
  Uitvoerders mogen de Doorbraakmethode toepassen. (hoofdstuk 15)
 • De gemeente geeft de ruimte om gebruik te maken van vroegsignalering, Het is veel makkelijker om mensen te helpen als de schuldenlast nog klein is. Verder: het wijzen van schuldeisers op hun verantwoordelijkheid. Afspraken maken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, om hen te ondersteunen om weer greep te krijgen op hun financiële situatie. (hoofdstuk 15)
 • De gemeente spoort huishoudens op die potentieel in energiearmoede leven en zorgt dat ze toegang krijgen tot advies voor verduurzaming van hun woning, bijvoorbeeld in de vorm van een energiecoach.
  De gemeente zet energiecoaches in om bewoners te helpen met energiezuinig wonen. (hoofdstuk 15)
 • De gemeente financiert een Rechtsbureau voor gratis juridisch advies voor de mensen die niet het vermogen hebben om het zelf te betalen. (hoofdstuk 15)
 • De gemeente richt een ethische commissie op die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over nieuwe technologie en het gebruik van data. (hoofdstuk 16)
 • De gemeente zorgt voor ondersteuning om te zorgen dat iedereen mee kan komen met de digitale ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan cursussen in buurthuizen, digitale hulp aan huis, het controleren op toegankelijkheid en leesbaarheid van overheidssites, en uiteraard het recht op betekenisvol menselijk contact met de overheid, online én offline. (hoofdstuk 16)
 • De gemeente stelt een onafhankelijke commissie Integriteit in. Deze houdt in de gaten dat er verantwoord wordt omgegaan met dataverzamelingen. (hoofdstuk 16)
 • De gemeente zorgt voor een publiek toegankelijk algoritmeregister waarin alle algoritmes worden beschreven die namens de gemeente geautomatiseerde keuzes maken, voorspellingen doen over individuele burgers en groepen burgers. (hoofdstuk 16)
 • De gemeente neemt maatregelen waardoor in 2030 ten minste 50% van het Venlose afval wordt hergebruikt. Het overige afval wordt zo duurzaam mogelijk verwerkt. In 2026 is er maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. De manier van inzamelen sluit aan op de woonsituatie en is gericht op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van de afval(=grondstof)stromen. (hoofdstuk 17)
 • De gemeente stimuleert hergebruik en reparatie van spullen in samenwerking met het kringloopbedrijf, kringloopwinkels, buurthuizen en 'repair-cafés' en het delen van spullen in de zogenoemde deeleconomie. (hoofdstuk 17)
 • De gemeente voert actief beleid om vernieuwende, duurzame startende bedrijven en sociale ondernemingen in de stad nog meer wind in de zeilen te geven. We verbeteren de gemeentelijke dienstverlening aan sociale ondernemers en aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers (mvo) en maken tijdelijke, goedkope huisvesting in leegstaande winkels of kantoren mogelijk. Bewoners die samen een coöperatie oprichten, kunnen terecht bij het gemeentelijke ondernemersloket. Dat past bij onze ideeën over de wijkeconomie en bij onze plannen voor duurzaamheid. (hoofdstuk 18)
 • De gemeente gaat zzp'ers vaker actief uitnodigen om mee te dingen naar opdrachten. De gemeente maakt aanbestedingen toegankelijker voor zzp'ers. Nu kunnen ze vaak niet op deze opdrachten inschrijven, omdat de gemeente eisen stelt aan omzet of bedrijfsgrootte. Zo nodig passen we die eisen aan of splitsen we opdrachten op. (hoofdstuk 18)
 • De gemeente komt zzp'ers tegemoet door goedkope huisvesting aan te bieden in leegstaande kantoren en door meer samenwerking tussen zzp'ers te stimuleren. Bijvoorbeeld in bedrijfsverzamelgebouwen of in de vorm van coöperaties, broodfondsen of buddy-systemen. (hoofdstuk 18)
 • De gemeente stelt een actieplan op over duurzaam en circulair inkopen. De gemeente koopt circulair in. Circulariteit wordt in alle aanbestedingen een criterium.
  (hoofdstuk 18)
 • De gemeente streeft naar een positieve financiële positie. We streven naar een solvabiliteitsratio van minimaal 20 procent, met voldoende flexibiliteit bij het begroten om de positieve financiële positie te beschermen. (hoofdstuk 19)
 • In de begroting wordt structureel ruimte gecreëerd voor duurzame ontwikkeling met een duurzaamheidsfonds dat jaarlijks op peil gehouden wordt. (hoofdstuk 19)
 • We maken jaarlijks middelen vrij voor de begeleiding van Energietransitie, zoals voor het opstellen van energietransitiewijkplannen, het ondersteunen van inwoners die hun huis verduurzamen en de bijbehorende financieringsconstructies. (hoofdstuk 19)
 • Bij een positief jaarresultaat zal de gemeente het bedrag bij de eerstvolgende begroting pas bestemmen. Dan is een integrale afweging mogelijk. (hoofdstuk 19)