VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 15: kwetsbare-groepen

Terug naar programma

kwetsbare-groepen

Gemeente waar iedereen mee kan doen.
De gemeente stimuleert en faciliteert arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Als er nieuwe bedrijven komen in Venlo, wordt met hen onderhandeld over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Iedereen moet mee kunnen doen.
De gemeente zorgt voor persoonlijke aandacht en steun voor inwoners waarvoor betaald werk een station te ver is. Deze aandacht en steun is aangepast aan de persoonlijke mogelijkheden en gericht op het meedoen in de samenleving.
 
Sportmogelijkheden voor senioren.
De gemeente zorgt dat er een gevarieerd aanbod komt voor senioren aan sport- en bewegingsactiviteiten afgestemd op de behoeften van deze groep. 
Gemeente met een sociaal en solide armoedebeleid.
We ontzien mensen in de meest kwetsbare posities zo veel mogelijk. Het is onze plicht te voorkomen dat deze mensen financieel door het ijs zakken. Daarom ontzien we de laagste inkomens en investeren we in armoedebeleid en in kansen voor Venlonaren om mee te doen in de samenleving. 
De gemeente draagt actief uit dat zij voorstander is van van een wettelijk minimumuurloon van minimaal 14 euro.  
Venlonaren schuldvrij.
Gemeente Venlo ondersteunt de doelen van de campagne Schuldvrij. In deze aanpak is ruimte voor:
- Experimenteren met het overnemen van schulden. Door schulden op te lossen bespaar je niet alleen op de kosten van bewindvoering, maar mogelijk ook op uitkeringen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, schuldhulpverlening en ziekteverzuim.
 
Gratis OV voor regionale reizen voor mensen met een stadspas. 
De kosten voor de medische keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart worden voor minima vergoed door de gemeente via de stadspas of de bijzondere bijstand. 
De gemeente laat femicide (geweld tegen vrouwen) monitoren via de relevante maatschappelijke organisaties. 
De gemeente geeft de mogelijkheid aan schuldhulpverleners om uitzonderingen te maken. Maatwerk werkt immers vaak het beste. Mensen die diep in de schulden zitten zijn absoluut niet zelfredzaam, blijkt keer op keer uit onderzoek. Regels worden te strikt toegepast, waardoor veel mensen uit een hulpverleningstraject vallen. Geef uitvoerders daarom meer ruimte, want er is niet één formule.
Uitvoerders mogen de Doorbraakmethode toepassen.
 
De gemeente geeft de ruimte om gebruik te maken van vroegsignalering, Het is veel makkelijker om mensen te helpen als de schuldenlast nog klein is. Verder: het wijzen van schuldeisers op hun verantwoordelijkheid. Afspraken maken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, om hen te ondersteunen om weer greep te krijgen op hun financiële situatie.  
De gemeente spoort huishoudens op die potentieel in energiearmoede leven en zorgt dat ze toegang krijgen tot advies voor verduurzaming van hun woning, bijvoorbeeld in de vorm van een energiecoach.
De gemeente zet energiecoaches in om bewoners te helpen met energiezuinig wonen.
 
De gemeente financiert een Rechtsbureau voor gratis juridisch advies voor de mensen die niet het vermogen hebben om het zelf te betalen.