VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 5: economie

Terug naar programma

economie

Een economie die duurzaam is: economische groei alleen als die past binnen de draagkracht van onze planeet.
De gemeente kiest voor groene groei en duurzame, groene ontwikkeling. We gaan zuinig om met ruimte, materiaal en verkeersstromen. 
In beleidsontwikkeling worden ook andere belangen dan alleen economische groei betrokken, belangen die voor ons zwaarder wegen. Rentmeesterschap, de aarde ongeschonden doorgeven aan onze kinderen.
De gemeente stimuleert het gebruik maken van lokale economie, omdat dit besparing oplevert in transport en de daarbij behorende uitstoot. 
Gemeente waarin de bedrijvigheid duurzaam is.
De gemeente stimuleert werk en voorzieningen op fiets- of loopafstand. Deze wijkeconomie wil GroenLinks op gang helpen door de voorwaarden voor het oprichten van nieuwe bedrijven in lege bedrijfs- en winkelpanden aan te passen.  
De gemeente stimuleert duurzame bedrijvigheid en daarom richt ze zich op sectoren die hieraan bijdragen, zoals de gezonde voedingsindustrie, duurzame energie en C2C. In de logistiek ondersteunt Venlo de ontwikkeling van duurzame vervoersoplossingen. Zo krijgt Venlo een herkenbaar profiel en trekt het andere bedrijven in die sectoren aan. 
We voeren actief beleid om vernieuwende, duurzame startende bedrijven en sociale ondernemingen in de stad de wind in de zeilen te geven. De gemeentelijke dienstverlening aan sociale ondernemers en aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers (mvo) wordt verbeterd en tijdelijke, goedkope huisvesting in leegstaande winkels of kantoren wordt mogelijk gemaakt.  
Bewoners die samen een coöperatie oprichten kunnen terecht bij het gemeentelijke ondernemersloket. 
In onze groene stad gaan we samen met de regio een 'circulaire economie' inrichten - een cirkel van gebruik, inzameling en hergebruik. In 2030 wordt ten minste 50% van het Venlose afval hergebruikt. Het overige afval wordt zo duurzaam mogelijk verwerkt. In 2026 is er maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar.
De gemeente zorgt voor een betere manier van inzamelen van afval, een manier die nog beter aansluit op de woonsituatie en die is gericht op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van de afval (=grondstof)stromen.
De gemeente blijft zoeken naar innovatieve oplossingen. Ook hoe de productie van afval voorkomen kan worden is daarbij een vraag.
Inwoners en bedrijven gaan betalen voor hun afval (de vervuiler betaalt), de afvalstoffenheffing wordt daarmee lager wanneer er minder afval wordt aangeboden.