VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 8: groen

Terug naar programma

groen

Schone lucht: iedere inwoner moet kunnen genieten van natuur (park of toegankelijk natuurgebied).
Meer groen door stadstuinen.
De gemeente stimuleert dat er in iedere wijk waar daar animo voor is, stadstuinen, "tiny forests" en voedselbossen gerealiseerd worden. 
Biodiversiteit, bescherming van planten en dieren en hun leefgebieden. Lokale biodiversiteit bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte (parken, plantsoenen, bermen en wateren). Hoge ecologische kwaliteit van de vegetaties.
De gemeente neemt een stadsecoloog in dienst.  
Realiseren van verbindingen in de Ecologische Hoofdstructuur.
De gemeente realiseert de verbinding tussen de Maasduinen en Venlo. Het gebied tussen de Maasduinen en de A67 wordt als natuurgebied ingericht.
De gemeente gaat:
- robuuste groene noord-zuid-as verbinding tussen natuurgebieden creëren
- bekenbeheer doortrekken
- fietspad Venlo-Velden actief invulling geven in BIO plan Maasduinen (concreter maken)
- Groene oostelijke Noordzuidverbinding realiseren.
- Het ecoduct over de A74 moet gaan functioneren, door bovengenoemde groene stukken land beter te laten aansluiten.
 
Te intensief autoverkeer wordt aangepast zodat de gezondheidsnormen niet overschreden worden. 
Adoptie van groen door bewoners of bedrijven, mits dat toegankelijk blijft. Waar mogelijk wordt duurzame land- en tuinbouw in het stedelijke gebied versterkt. Venlo bevordert duurzame innovatie op het platteland, zoals biologische landbouw, energieleverende kassen en regionale afzetcoöperaties.
We creëren ruimte voor stadsboerderijen. We promoten stadslandbouw (urban farming) en het aanleggen van buurtmoestuinen. Voedselproductie moet weer dichter bij de inwoners komen. In samenspraak met bewoners worden delen van openbaar groen beschikbaar gesteld voor buurtmoestuinen. De gemeente faciliteert de aanleg hiervan (water, omheining enz). Braakliggende terreinen worden hiervoor herbestemd. 
We stimuleren boeren om hun inkomen te verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie, dienstverlening en de opwekking van duurzame energie. 
De gemeente legt voor kinderen natuurspeelplaatsen aan: speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. Met natuurbeheerders maken we afspraken over spelen in natuurgebieden.