VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 14: onderwijs

Terug naar programma

onderwijs

Goed onderwijs dat bijdraagt aan gelijke kansen.
De gemeente bestrijdt laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen: in Venlo krijgt dit topprioriteit! Dit doen we door het stimuleren van samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, onderwijs en kinderopvang. Inclusieve en integrale voorzieningen worden gestimuleerd. Geen nieuwbouw zonder visie op samenwerking!
extra aandacht voor mensen in de bijstand die een opleiding willen volgen of bezig zijn met taalcursussen of andere kwalificerende trajecten, de gemeente investeert in extra opleidingsbudget;
Ervoor te zorgen dat alle informatie van de gemeente en participerende organisaties is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands en met gebruikmaking van info-graphics;
Stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid: dat bij bezoeken aan het consultatiebureau en schoolartsendienst taalachterstanden en andere problemen en hulpvragen bij kinderen (en ouders) vroegtijdig worden gesignaleerd en daar actie op ondernomen wordt. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen het consultatiebureau, schoolartsendienst, scholen, VVE en de gemeente.
Ervoor te zorgen dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan de voorschoolse educatie;
Stimuleren dat de gemeente een loket inricht voor mensen die digitaal niet vaardig genoeg zijn.
 
De gemeente ondersteunt initiatieven waar onderwijs en ondernemers nauwer gaan samenwerken. Dit zorgt o.a. voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en zorgt dat de Venlose (jonge) burger aan het werk blijft/komt. Dat is nodig want er is een tekort aan personeel in cruciale beroepen. 
De gemeente stimuleert en faciliteert onderwijs met meer aandacht voor:
- gezonde leefstijl: gezonde voeding en smaaklessen
- meer bewegen met ruimte voor experimenten met bewegend leren
- klimaat, natuur en milieu
- hoe om te gaan met geld ter voorkoming van schulden
- muziek- en cultuuronderwijs.