VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 3: verkeer

Terug naar programma

verkeer

Een gemeente met schone lucht. Iedere inwoner moet kunnen genieten van natuur (park of toegankelijk natuurgebied).
We verlagen de maximumsnelheid binnen woonwijken naar 30 km/u. Veiligheid op straat is immers essentieel voor kinderen én volwassenen. Waar mogelijk maken we wegen eenrichtingsverkeer en snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan. En voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het verkeer. 
We geven fietsers en voetgangers veilig de ruimte in een groene omgeving.
We veranderen onze openbare ruimte in zones met groene ruimte, schone lucht en ruimte voor fietsers en voetgangers. In deze autoluwe gebieden staan recreatie, ontmoeting, spelen, sport en ontspanning centraal. 
Venlo ondertekent het Schone Lucht Akkoord en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. 
We maken fietsen aantrekkelijker en daardoor laten onze inwoners vaker hun auto staan.
We investeren flink in de fietsinfrastructuur. Er komen snelfietspaden die alle wijken en dorpskernen met de belangrijkste voorzieningen verbinden. Waar nodig maken we extra fietsparkeerplaatsen en bewoners krijgen de mogelijkheid om autoparkeerplaatsen om te zetten in fietsparkeerplaatsen. We leggen fietsstraten aan waar de auto slechts 'te gast' is. 
We maken het fietsen aantrekkelijker en veiliger, daardoor laten onze inwoners vaker hun auto staan. 
We investeren flink in de fietsinfrastructuur op basis van de knelpuntennota van de ENFB-afdeling Venlo van januari 2020. We willen dat er voldoende budget wordt vrijgemaakt om de aanbevelingen in de komende raadsperiode te realiseren.  
Veiligheid en het gemak voor de fietser (met name senioren en kinderen) staan centraal. Er komen fietsstraten waar de auto slechts te gast is; in de bebouwde kom gaat de snelheid naar 30km/u op wegen zonder gescheiden fietspaden; scooters, brom- en snorfietsers binnen de bebouwde komen op de rijbaan, niet meer op het fietspad; er komen doorgaande fietspaden tussen wijken, dorpskernen, school en werk; verkeerslichten worden fietsvriendelijk afgesteld; fietspaden worden verbreed tot minimaal 3 meter; gevaarlijke bochten, drempels en stoepranden worden aangepast.  
Meer groen in de stad. De auto heeft niet méér recht op een plaats in de openbare ruimte dan groen, spelende kinderen, fiet- en wandel-verkeer.
De gemeente realiseert voldoende fietsstallingen. Gratis, waar nodig bewaakt, en voldoende qua aantallen, op plaatsen waar daar behoefte aan is. Daarnaast zorgt de gemeente voor betere fietsfaciliteiten. 
In het centrum stellen we een milieuzone in. In wijken kiezen inwoners zelf voor een autovrije- of een milieuzone. We stimuleren de overgang naar schoner vervoer, ook Euregionaal. 
We zetten de omslag naar elektrisch vervoer in de hoogste versnelling. De gemeente zorgt dat er voldoende laadpalen zijn.  
De gemeente maakt meer financiële middelen vrij voor extra bomen, extra groen en water, in en om de hele gemeente. 
Buurtbewoners die zelf initiatieven nemen om hun straat of buurt te vergroenen krijgen hulp van de gemeente. Het project Groene Straat wordt verder uitgerold. 
De gemeente bestrijdt het onkruid op verhardingen en in het openbare groen alleen waar nodig en op de meest milieuvriendelijke manier. 
De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch, zodat wilde bloemen optimaal voedsel voor bijen kunnen zijn.  
Venlo stimuleert de plaatsing van bijenkorven en legt bijenlinten aan. 
We stimuleren inwoners en bedrijven, met name in de landbouw, om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden. 
Waar het beheer van de openbare ruimte mogelijk is door middel van schapenbegrazing, doen we dat. 
Leefbare, sfeervolle binnenstad, aantrekkelijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers.
De gemeente zorgt voor parkeren buiten het centrum, goedkoop en met gratis vervoer naar het centrum met elektrisch aangedreven pendelbusjes. De gemeente stimuleert betrokkenen daar gebruik van te maken. Niet alleen bezoekers, maar ook woon-werk-verkeer. 
De gemeente bevordert dat er, als er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd worden, parkeren ondergronds zal plaatsvinden. De gemeente zet in op minder parkeren op het maaiveld. 
De gemeente stelt een uitvoeringsplan Schone Mobiliteit op. Daarin staat dat de gemeente voorrang geeft aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer: 
Er komen transferia aan de rand van de stad met een emissieloos distributiesysteem, met goede verbindingen met de binnenstad, voor het bevoorraden van winkels en andere bedrijven.  
Het centrum wordt zo veel mogelijk autoluw of autovrij, omzoomd door een autoluwe binnenring. Zo houden we de binnenstad leefbaar! 
De gemeente stelt een aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor deelauto's. Hier komen alleen plekken voor elektrische auto's beschikbaar, in combinatie met een elektrisch oplaadpunt. Zo moedigen we actief het 'autodelen' aan. 
De gemeente zorgt er in de vervangingsplanning voor dat het gehele gemeentelijke wagenpark (vuilniswagens, milieubeheer, auto's B&W, veegwagens, etc.) over is gegaan op elektrisch rijden in 2026,
of dat in elk geval de mogelijkheid tot gebruik van niet-fossiele brandstoffen is onderzocht.
 
Schone mobiliteit