VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Wonen

 • De gemeente investeert in bankjes en een aantrekkelijk winkelgebied, onder andere door voldoende en goed onderhouden groen, en profileert zich hiermee.
 • De gemeente gaat bewoners actief betrekken bij hoogwaterbeschermingsplannen. Uitgangspunt is kwaliteitsverbetering en meekoppelkansen volop gebruiken.
 • Daar waar dijken en kades door het waterschap worden versterkt en verhoogd, en rivierverruimingsmaatregelen worden genomen, gaat de gemeente pro- actief op zoek naar meekoppelkansen ter verbetering en vergroening van de leefomgeving. Een en ander ook ter bevordering van het toerisme.
 • De gemeente geeft als prestatieafspraak mee aan wooncorporaties dat alle nieuwbouw bestaat uit minimaal 40% sociale woningbouw.
 • De gemeente heeft oog voor het belang van arbeidsmigranten voor onze stad. De gemeente zet zich in voor samenwerking tussen alle partijen om dit te realiseren.
 • In de prestatieafspraken met de corporaties zal ook de toewijzing in achterstandswijken geregeld worden, zodat deze voldoende gemengd zijn. We zorgen voor voldoende goedkope voorraad voor woningzoekenden in de gehele gemeente om in te stromen.
 • We richten een doorstromingsloket op, om doorstroming voor ouderen goed en op maat te regelen.
 • We stimuleren het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen.
 • De gemeente gaat actief vastgoed verwerven, zodat ze zelf ervoor kan zorgen dat leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden worden omgevormd tot woningen.
 • De gemeente gaat burgers en wooncorporaties betrekken bij het in kaart brengen van wat vraag en aanbod is op de woningmarkt.
  - Wooncorporaties vragen we cijfers over vraag en aanbod
  - Burgers vragen we ideeën over welke ruimtes nog voor wonen zijn in te richten.
 • We stimuleren alternatieve woonvormen zoals woon-zorgclusters, woongroepen en creatieve oplossingen, zoals tijdelijke woningen (als dat op korte termijn een oplossing is), Tiny Houses en wonen in leegstaande panden/kantoren.
 • We zetten eerst in op duurzame renovatie, daarna pas op nieuwbouw.
 • We zetten bij nieuwbouw in op bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets.
 • De gemeente verlaagt de parkeernormen: in de openbare ruimte willen we juist veel meer inzetten op vergroening, fietsen, wandelen en spelen voor kinderen.
 • We bouwen in principe binnen de grenzen van de huidige bebouwing. De gemeente staat geen nieuwbouw buiten de rode contouren toe.
 • Dakloze mensen krijgen eerst een dak boven hun hoofd en structureel hulp bij het aanpakken van de andere problemen.
 • De gemeente zorgt voor voldoende betaalbare huisvesting van goede kwaliteit. We gaan intensiever gebruik maken van regels die al bestaan om uitbuiting van huurders te voorkomen:
  - de wet Bibob
  - De regel dat verhuurdersvergunning is gekoppeld aan een puntentelling die een maximale huurprijs vastlegt.
 • Voor studenten en andere jongeren wordt ook gebouwd. Tegelijkertijd beperken we de 'verkamering' waar dit tot overlast leidt.
 • De gemeente zorgt voor woningen voor statushouders en starters.
 • De gemeente zorgt voor aangepaste woningen voor minder valide mensen en mensen met een zorgbehoefte, zowel mentaal als fysiek.
 • De gemeente toetst alle bouwaanvragen op een aantal vaste punten. Als er gebouwd wordt, moet dat circulair, duurzaam en natuurinclusief gebeuren. Zo wordt er ook gezorgd voor groen en ruimte voor vogels, insecten en vleermuizen.
 • De gemeente werkt samen met burger om te komen tot zon- en windprojecten en andere energievoorzieningen.
 • De gemeente verleent bij voorkeur medewerking aan zonne- en windprojecten waarvoor geen landbouwgrond of natuurgrond opgeofferd hoeft te worden, maar beseft dat we niet de luxe hebben opties uit te sluiten, waar het gaat om energiewinning zonder CO2-uitstoot.
 • Gemeente Venlo controleert erop dat nieuwe bedrijven aan duurzaamheidseisen voldoen. Zo wordt gemeente Venlo dé hub voor duurzame ondernemers. De gemeente zal bijvoorbeeld, samen met de regiogemeenten en de Provincie, slechts de uitgifte van kavels in Klavertje 4 doen, als aan de volgende duurzaamheidsvoorwaarden is voldaan:
  -groene stroom
  -co2 neutraal plan
  -C2C of circulaire bouw en mogelijk productie
 • De gemeente gaat nog meer optreden als aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Ze gaat nog meer monitoren op resultaten en effecten.
 • De gemeente ziet erop toe dat er alleen nog maar circulair gebouwd wordt. Circulariteit - waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is - wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties van nieuwbouw.
 • We maken ambitieuzere prestatieafspraken met woningcorporaties: onder andere over minimale energielabels, het percentage energieneutrale woningen en woningen met zonnepanelen.
 • De gemeente werkt samen met burgers om te komen tot een klimaatakkoord voor elke wijk en dorp. Wijkklimaatakkoorden met een uitvoeringsplan, waarin voldoende financiële middelen geborgd zijn. We hopen op 100% eigenaarschap van omwonenden.
 • De gemeente legt voor kinderen natuurspeelplaatsen aan: speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. Met natuurbeheerders maken we afspraken over spelen in natuurgebieden.
 • Met woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Sociale huurders besparen hierdoor op hun woonlasten. We streven naar meer dan wettelijk voorgeschreven.
 • De gemeente zorgt ervoor dat er verbinding ontstaat tussen sociaal domein, onderwijs, kinderopvang, en sport, door huisvesting. Gebouwen worden multifunctioneel ingericht. Gebouwen waar alléén maar onderwijs, gezondheidszorg of kinderopvang plaatsvinden, zijn verleden tijd.
 • De gemeente maakt mogelijk dat mensen met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen, daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg en woonomgeving willen inrichten.
 • De gemeente start een radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen. Het bevat vijf speerpunten:
  -een bonus voor mensen die hun huis openstellen voor een dakloze,
  -extra beurzen voor voormalig daklozen die als ervaringsdeskundigen helpen,
  -'straatadvocaten',
  -een vast briefadres voor daklozen en
  -extra begeleiding.
 • De gemeente bestrijdt laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen: in Venlo krijgt dit topprioriteit! Dit doen we door het stimuleren van samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, onderwijs en kinderopvang. Inclusieve en integrale voorzieningen worden gestimuleerd. Geen nieuwbouw zonder visie op samenwerking!
  extra aandacht voor mensen in de bijstand die een opleiding willen volgen of bezig zijn met taalcursussen of andere kwalificerende trajecten, de gemeente investeert in extra opleidingsbudget;
  Ervoor te zorgen dat alle informatie van de gemeente en participerende organisaties is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands en met gebruikmaking van info-graphics;
  Stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid: dat bij bezoeken aan het consultatiebureau en schoolartsendienst taalachterstanden en andere problemen en hulpvragen bij kinderen (en ouders) vroegtijdig worden gesignaleerd en daar actie op ondernomen wordt. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen het consultatiebureau, schoolartsendienst, scholen, VVE en de gemeente.
  Ervoor te zorgen dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan de voorschoolse educatie;
  Stimuleren dat de gemeente een loket inricht voor mensen die digitaal niet vaardig genoeg zijn.
 • De gemeente geeft de ruimte om gebruik te maken van vroegsignalering, Het is veel makkelijker om mensen te helpen als de schuldenlast nog klein is. Verder: het wijzen van schuldeisers op hun verantwoordelijkheid. Afspraken maken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, om hen te ondersteunen om weer greep te krijgen op hun financiële situatie.