VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Participatie

 • De gemeente gaat bewoners actief betrekken bij hoogwaterbeschermingsplannen. Uitgangspunt is kwaliteitsverbetering en meekoppelkansen volop gebruiken.
 • Daar waar dijken en kades door het waterschap worden versterkt en verhoogd, en rivierverruimingsmaatregelen worden genomen, gaat de gemeente pro- actief op zoek naar meekoppelkansen ter verbetering en vergroening van de leefomgeving. Een en ander ook ter bevordering van het toerisme.
 • De gemeente heeft oog voor het belang van arbeidsmigranten voor onze stad. De gemeente zet zich in voor samenwerking tussen alle partijen om dit te realiseren.
 • De gemeente gaat burgers en wooncorporaties betrekken bij het in kaart brengen van wat vraag en aanbod is op de woningmarkt.
  - Wooncorporaties vragen we cijfers over vraag en aanbod
  - Burgers vragen we ideeën over welke ruimtes nog voor wonen zijn in te richten.
 • Buurtbewoners die zelf initiatieven nemen om hun straat of buurt te vergroenen krijgen hulp van de gemeente. Het project Groene Straat wordt verder uitgerold.
 • De gemeente gaat haar Omgevingsplannen zodanig vastleggen dat de burger voldoende mogelijkheden heeft om invloed uit te oefenen.
 • Er wordt een scala aan participatiemogelijkheden ontwikkeld, waaronder digitale mogelijkheden.
 • Voorstellen voor gemeentelijke besluiten worden zoveel mogelijk in cocreatie vormgegeven.
 • De gemeente gaat experimenten doen met andere vormen van democratie om visie en beleid voor Venlo de komende tijd vorm te geven.
 • Venlo draagt zorg voor een laagdrempelige wijze van communiceren met haar burgers. Ook moderne communicatiemiddelen worden hiertoe ingezet.
 • De gemeente maakt nog meer gebruik van burgerraden, buurtnetwerken, bewonersnetwerken, om inzicht te krijgen in wat er zich in de wijk afspeelt.
 • De gemeente stimuleert, faciliteert en ondersteunt deze netwerken en raden, onder andere met informatie- en communicatiemogelijkheden.
 • Er wordt gewerkt met wijkbudgetten: geld waar burgers, via de buurtnetwerken de besteding van mogen bepalen. Ondersteuning door onafhankelijke deskundigheid is van zeer groot belang om te komen tot gedragen opties voor de leefbaarheid van buurt, wijk en gemeente. Dorps- en wijkraden moeten zorg dragen dat ze een goede afspiegeling van de wijk vormen en dat voor hun plannen voldoende draagvlak is. Wijkontwikkelingsplannen /ambitiedocumenten kunnen een bijdrage leveren aan dit draagvlak.
 • De gemeente kiest voor groene groei en duurzame, groene ontwikkeling. We gaan zuinig om met ruimte, materiaal en verkeersstromen.
 • Bewoners die samen een coöperatie oprichten kunnen terecht bij het gemeentelijke ondernemersloket.
 • De gemeente geeft ook mensen zonder eigen dak of grond de mogelijkheid om in hun directe omgeving te investeren in duurzame energie. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven, stelt ze daken, geluidsschermen en grond beschikbaar en stimuleert projecten die gerealiseerd kunnen worden met overheidssubsidies.
 • De gemeente werkt samen met burger om te komen tot zon- en windprojecten en andere energievoorzieningen.
 • We ondersteunen ludieke acties die mensen prikkelen het afval in de afvalbak te gooien, bijvoorbeeld door afvalbakken met creatieve beschildering een aantrekkelijker uiterlijk te geven.
 • We kiezen voor een zo breed mogelijke inzet van cultuur; ook als middel ter bevordering van participatie. Hierbij gaan we nog intensiever gebruikmaken van cultuurcoaches.
 • De gemeente richt een Welcome center in. Hier kunnen inwoners van binnen en buiten de EU terecht met hun vragen. Ze worden verder geholpen met bijvoorbeeld:
  - Doorverwijzing naar Taalcursussen en het Taalcafé in de openbare bibliotheek.
  - Advies over rechten en plichten in Nederland voor de korte en langere termijn.
  Het Welcome center dient verder als:
  - meldpunt 'ongeregeldheden op de werkvloer'.
  - Connectie met Huizen van de wijk.
 • Bij alle thema's wordt naast de duurzaamheidstoets ook een economische gelijke-kansen-toets gehanteerd.
 • Als we beleid maken op het gebied van jeugd, welzijn en zorg, zijn de groepen om wie het gaat altijd volwaardige gesprekspartner.
 • De gemeente bestrijdt laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen: in Venlo krijgt dit topprioriteit! Dit doen we door het stimuleren van samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, onderwijs en kinderopvang. Inclusieve en integrale voorzieningen worden gestimuleerd. Geen nieuwbouw zonder visie op samenwerking!
  extra aandacht voor mensen in de bijstand die een opleiding willen volgen of bezig zijn met taalcursussen of andere kwalificerende trajecten, de gemeente investeert in extra opleidingsbudget;
  Ervoor te zorgen dat alle informatie van de gemeente en participerende organisaties is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands en met gebruikmaking van info-graphics;
  Stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid: dat bij bezoeken aan het consultatiebureau en schoolartsendienst taalachterstanden en andere problemen en hulpvragen bij kinderen (en ouders) vroegtijdig worden gesignaleerd en daar actie op ondernomen wordt. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen het consultatiebureau, schoolartsendienst, scholen, VVE en de gemeente.
  Ervoor te zorgen dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan de voorschoolse educatie;
  Stimuleren dat de gemeente een loket inricht voor mensen die digitaal niet vaardig genoeg zijn.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven waar onderwijs en ondernemers nauwer gaan samenwerken. Dit zorgt o.a. voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en zorgt dat de Venlose (jonge) burger aan het werk blijft/komt. Dat is nodig want er is een tekort aan personeel in cruciale beroepen.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Als er nieuwe bedrijven komen in Venlo, wordt met hen onderhandeld over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Iedereen moet mee kunnen doen.
  De gemeente zorgt voor persoonlijke aandacht en steun voor inwoners waarvoor betaald werk een station te ver is. Deze aandacht en steun is aangepast aan de persoonlijke mogelijkheden en gericht op het meedoen in de samenleving.
 • Gratis OV voor regionale reizen voor mensen met een stadspas.
 • De kosten voor de medische keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart worden voor minima vergoed door de gemeente via de stadspas of de bijzondere bijstand.
 • De gemeente laat femicide (geweld tegen vrouwen) monitoren via de relevante maatschappelijke organisaties.
 • De gemeente geeft de ruimte om gebruik te maken van vroegsignalering, Het is veel makkelijker om mensen te helpen als de schuldenlast nog klein is. Verder: het wijzen van schuldeisers op hun verantwoordelijkheid. Afspraken maken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, om hen te ondersteunen om weer greep te krijgen op hun financiële situatie.
 • De gemeente voert actief beleid om vernieuwende, duurzame startende bedrijven en sociale ondernemingen in de stad nog meer wind in de zeilen te geven. We verbeteren de gemeentelijke dienstverlening aan sociale ondernemers en aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers (mvo) en maken tijdelijke, goedkope huisvesting in leegstaande winkels of kantoren mogelijk. Bewoners die samen een coöperatie oprichten, kunnen terecht bij het gemeentelijke ondernemersloket. Dat past bij onze ideeën over de wijkeconomie en bij onze plannen voor duurzaamheid.
 • De gemeente gaat zzp'ers vaker actief uitnodigen om mee te dingen naar opdrachten. De gemeente maakt aanbestedingen toegankelijker voor zzp'ers. Nu kunnen ze vaak niet op deze opdrachten inschrijven, omdat de gemeente eisen stelt aan omzet of bedrijfsgrootte. Zo nodig passen we die eisen aan of splitsen we opdrachten op.