VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Minimabeleid

 • Met woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Sociale huurders besparen hierdoor op hun woonlasten. We streven naar meer dan wettelijk voorgeschreven.
 • De gemeente zet in op ondersteuning van mantelzorgers, en betrekt hen bij de zorgvraag. 'Respijtzorg' wordt mogelijk gemaakt: dan draagt de mantelzorger tijdelijk de zorg over aan een vervanger. Deze zorg wordt zo nodig vergoed door de gemeente.
 • De gemeente start een radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen. Het bevat vijf speerpunten:
  -een bonus voor mensen die hun huis openstellen voor een dakloze,
  -extra beurzen voor voormalig daklozen die als ervaringsdeskundigen helpen,
  -'straatadvocaten',
  -een vast briefadres voor daklozen en
  -extra begeleiding.
 • De gemeente bestrijdt laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen: in Venlo krijgt dit topprioriteit! Dit doen we door het stimuleren van samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, onderwijs en kinderopvang. Inclusieve en integrale voorzieningen worden gestimuleerd. Geen nieuwbouw zonder visie op samenwerking!
  extra aandacht voor mensen in de bijstand die een opleiding willen volgen of bezig zijn met taalcursussen of andere kwalificerende trajecten, de gemeente investeert in extra opleidingsbudget;
  Ervoor te zorgen dat alle informatie van de gemeente en participerende organisaties is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands en met gebruikmaking van info-graphics;
  Stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid: dat bij bezoeken aan het consultatiebureau en schoolartsendienst taalachterstanden en andere problemen en hulpvragen bij kinderen (en ouders) vroegtijdig worden gesignaleerd en daar actie op ondernomen wordt. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen het consultatiebureau, schoolartsendienst, scholen, VVE en de gemeente.
  Ervoor te zorgen dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan de voorschoolse educatie;
  Stimuleren dat de gemeente een loket inricht voor mensen die digitaal niet vaardig genoeg zijn.
 • Gratis OV voor regionale reizen voor mensen met een stadspas.
 • De kosten voor de medische keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart worden voor minima vergoed door de gemeente via de stadspas of de bijzondere bijstand.
 • De gemeente laat femicide (geweld tegen vrouwen) monitoren via de relevante maatschappelijke organisaties.
 • De gemeente geeft de mogelijkheid aan schuldhulpverleners om uitzonderingen te maken. Maatwerk werkt immers vaak het beste. Mensen die diep in de schulden zitten zijn absoluut niet zelfredzaam, blijkt keer op keer uit onderzoek. Regels worden te strikt toegepast, waardoor veel mensen uit een hulpverleningstraject vallen. Geef uitvoerders daarom meer ruimte, want er is niet één formule.
  Uitvoerders mogen de Doorbraakmethode toepassen.
 • De gemeente spoort huishoudens op die potentieel in energiearmoede leven en zorgt dat ze toegang krijgen tot advies voor verduurzaming van hun woning, bijvoorbeeld in de vorm van een energiecoach.
  De gemeente zet energiecoaches in om bewoners te helpen met energiezuinig wonen.
 • De gemeente financiert een Rechtsbureau voor gratis juridisch advies voor de mensen die niet het vermogen hebben om het zelf te betalen.