VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 2: wonen

Terug naar programma

wonen

Gemeente met voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen, in alle segmenten.
De gemeente geeft als prestatieafspraak mee aan wooncorporaties dat alle nieuwbouw bestaat uit minimaal 40% sociale woningbouw. 
De gemeente heeft oog voor het belang van arbeidsmigranten voor onze stad. De gemeente zet zich in voor samenwerking tussen alle partijen om dit te realiseren. 
In de prestatieafspraken met de corporaties zal ook de toewijzing in achterstandswijken geregeld worden, zodat deze voldoende gemengd zijn. We zorgen voor voldoende goedkope voorraad voor woningzoekenden in de gehele gemeente om in te stromen.  
We richten een doorstromingsloket op, om doorstroming voor ouderen goed en op maat te regelen.  
We stimuleren het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen. 
De gemeente gaat actief vastgoed verwerven, zodat ze zelf ervoor kan zorgen dat leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden worden omgevormd tot woningen. 
De gemeente gaat burgers en wooncorporaties betrekken bij het in kaart brengen van wat vraag en aanbod is op de woningmarkt.
- Wooncorporaties vragen we cijfers over vraag en aanbod
- Burgers vragen we ideeën over welke ruimtes nog voor wonen zijn in te richten.
 
We stimuleren alternatieve woonvormen zoals woon-zorgclusters, woongroepen en creatieve oplossingen, zoals tijdelijke woningen (als dat op korte termijn een oplossing is), Tiny Houses en wonen in leegstaande panden/kantoren. 
We zetten eerst in op duurzame renovatie, daarna pas op nieuwbouw. 
We zetten bij nieuwbouw in op bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets. 
De gemeente verlaagt de parkeernormen: in de openbare ruimte willen we juist veel meer inzetten op vergroening, fietsen, wandelen en spelen voor kinderen.  
We bouwen in principe binnen de grenzen van de huidige bebouwing. De gemeente staat geen nieuwbouw buiten de rode contouren toe. 
Dakloze mensen krijgen eerst een dak boven hun hoofd en structureel hulp bij het aanpakken van de andere problemen. 
De gemeente zorgt voor voldoende betaalbare huisvesting van goede kwaliteit. We gaan intensiever gebruik maken van regels die al bestaan om uitbuiting van huurders te voorkomen:
- de wet Bibob
- De regel dat verhuurdersvergunning is gekoppeld aan een puntentelling die een maximale huurprijs vastlegt.
 
Voor studenten en andere jongeren wordt ook gebouwd. Tegelijkertijd beperken we de 'verkamering' waar dit tot overlast leidt. 
De gemeente zorgt voor woningen voor statushouders en starters. 
De gemeente zorgt voor aangepaste woningen voor minder valide mensen en mensen met een zorgbehoefte, zowel mentaal als fysiek.  
De gemeente toetst alle bouwaanvragen op een aantal vaste punten. Als er gebouwd wordt, moet dat circulair, duurzaam en natuurinclusief gebeuren. Zo wordt er ook gezorgd voor groen en ruimte voor vogels, insecten en vleermuizen. 
Een gemeente met schone lucht. Iedere inwoner moet kunnen genieten van natuur (park of toegankelijk natuurgebied).
Bij het beheer van het gemeentelijke groen zijn biodiversiteit, bescherming van planten en dieren en hun leefgebieden een belangrijk uitgangspunt.