VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Verkeer

 • De gemeente gaat het Centrum en ook het Nolensplein en omgeving inrichten als aantrekkelijke verblijfsruimte. Daar hoort bij: alleen ondergronds parkeren in parkeergarage Nolensplein. Beeklopen terugbrengen. Meer bomen, minder verstening.
 • De gemeente realiseert een jachthaven op Venloos grondgebied, dichtbij het centrum en in combinatie met recreatieve voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een camperplaats. De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken.
 • De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken.
 • Daar waar dijken en kades door het waterschap worden versterkt en verhoogd, en rivierverruimingsmaatregelen worden genomen, gaat de gemeente pro- actief op zoek naar meekoppelkansen ter verbetering en vergroening van de leefomgeving. Een en ander ook ter bevordering van het toerisme.
 • We verlagen de maximumsnelheid binnen woonwijken naar 30 km/u. Veiligheid op straat is immers essentieel voor kinderen én volwassenen. Waar mogelijk maken we wegen eenrichtingsverkeer en snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan. En voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het verkeer.
 • We veranderen onze openbare ruimte in zones met groene ruimte, schone lucht en ruimte voor fietsers en voetgangers. In deze autoluwe gebieden staan recreatie, ontmoeting, spelen, sport en ontspanning centraal.
 • Venlo ondertekent het Schone Lucht Akkoord en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.
 • We investeren flink in de fietsinfrastructuur. Er komen snelfietspaden die alle wijken en dorpskernen met de belangrijkste voorzieningen verbinden. Waar nodig maken we extra fietsparkeerplaatsen en bewoners krijgen de mogelijkheid om autoparkeerplaatsen om te zetten in fietsparkeerplaatsen. We leggen fietsstraten aan waar de auto slechts 'te gast' is.
 • We maken het fietsen aantrekkelijker en veiliger, daardoor laten onze inwoners vaker hun auto staan.
 • We investeren flink in de fietsinfrastructuur op basis van de knelpuntennota van de ENFB-afdeling Venlo van januari 2020. We willen dat er voldoende budget wordt vrijgemaakt om de aanbevelingen in de komende raadsperiode te realiseren.
 • Veiligheid en het gemak voor de fietser (met name senioren en kinderen) staan centraal. Er komen fietsstraten waar de auto slechts te gast is; in de bebouwde kom gaat de snelheid naar 30km/u op wegen zonder gescheiden fietspaden; scooters, brom- en snorfietsers binnen de bebouwde komen op de rijbaan, niet meer op het fietspad; er komen doorgaande fietspaden tussen wijken, dorpskernen, school en werk; verkeerslichten worden fietsvriendelijk afgesteld; fietspaden worden verbreed tot minimaal 3 meter; gevaarlijke bochten, drempels en stoepranden worden aangepast.
 • De gemeente realiseert voldoende fietsstallingen. Gratis, waar nodig bewaakt, en voldoende qua aantallen, op plaatsen waar daar behoefte aan is. Daarnaast zorgt de gemeente voor betere fietsfaciliteiten.
 • In het centrum stellen we een milieuzone in. In wijken kiezen inwoners zelf voor een autovrije- of een milieuzone. We stimuleren de overgang naar schoner vervoer, ook Euregionaal.
 • We zetten de omslag naar elektrisch vervoer in de hoogste versnelling. De gemeente zorgt dat er voldoende laadpalen zijn.
 • De gemeente zorgt voor parkeren buiten het centrum, goedkoop en met gratis vervoer naar het centrum met elektrisch aangedreven pendelbusjes. De gemeente stimuleert betrokkenen daar gebruik van te maken. Niet alleen bezoekers, maar ook woon-werk-verkeer.
 • De gemeente bevordert dat er, als er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd worden, parkeren ondergronds zal plaatsvinden. De gemeente zet in op minder parkeren op het maaiveld.
 • De gemeente stelt een uitvoeringsplan Schone Mobiliteit op. Daarin staat dat de gemeente voorrang geeft aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer:
 • Er komen transferia aan de rand van de stad met een emissieloos distributiesysteem, met goede verbindingen met de binnenstad, voor het bevoorraden van winkels en andere bedrijven.
 • Het centrum wordt zo veel mogelijk autoluw of autovrij, omzoomd door een autoluwe binnenring. Zo houden we de binnenstad leefbaar!
 • De gemeente stelt een aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor deelauto's. Hier komen alleen plekken voor elektrische auto's beschikbaar, in combinatie met een elektrisch oplaadpunt. Zo moedigen we actief het 'autodelen' aan.
 • De gemeente stimuleert werk en voorzieningen op fiets- of loopafstand. Deze wijkeconomie wil GroenLinks op gang helpen door de voorwaarden voor het oprichten van nieuwe bedrijven in lege bedrijfs- en winkelpanden aan te passen.
 • Te intensief autoverkeer wordt aangepast zodat de gezondheidsnormen niet overschreden worden.
 • De gemeente stimuleert intensieve samenwerking op cultureel, bestuurlijk, economisch en duurzaam niveau tussen Nederland en Duitsland, bijvoorbeeld in de vorm van binationale kinderdagverblijven, woonwijken en bejaardenhuizen. En samenwerkingen op het gebied van strategie energietransitie en openbaar vervoer.