VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Duurzame economie

 • We stimuleren inwoners en bedrijven, met name in de landbouw, om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden.
 • Er komen transferia aan de rand van de stad met een emissieloos distributiesysteem, met goede verbindingen met de binnenstad, voor het bevoorraden van winkels en andere bedrijven.
 • De gemeente stelt een aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor deelauto's. Hier komen alleen plekken voor elektrische auto's beschikbaar, in combinatie met een elektrisch oplaadpunt. Zo moedigen we actief het 'autodelen' aan.
 • De gemeente zorgt er in de vervangingsplanning voor dat het gehele gemeentelijke wagenpark (vuilniswagens, milieubeheer, auto's B&W, veegwagens, etc.) over is gegaan op elektrisch rijden in 2026,
  of dat in elk geval de mogelijkheid tot gebruik van niet-fossiele brandstoffen is onderzocht.
 • De gemeente stimuleert het gebruik maken van lokale economie, omdat dit besparing oplevert in transport en de daarbij behorende uitstoot.
 • De gemeente stimuleert werk en voorzieningen op fiets- of loopafstand. Deze wijkeconomie wil GroenLinks op gang helpen door de voorwaarden voor het oprichten van nieuwe bedrijven in lege bedrijfs- en winkelpanden aan te passen.
 • We voeren actief beleid om vernieuwende, duurzame startende bedrijven en sociale ondernemingen in de stad de wind in de zeilen te geven. De gemeentelijke dienstverlening aan sociale ondernemers en aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers (mvo) wordt verbeterd en tijdelijke, goedkope huisvesting in leegstaande winkels of kantoren wordt mogelijk gemaakt.
 • We subsidiëren projecten waarin mensen worden (om)geschoold om ze te helpen aan 'groene banen' (zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici of fijnslopers). Samen met Ondernemend Venlo en het onderwijs.
 • De gemeente bevordert duurzaamheid bij bedrijfsleven en maatschappelijke partners door:
  de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar men elkaar leert kennen, inspireren en om samen projecten te kunnen ontwikkelen.
  een jaarlijkse prijs voor 'meest duurzame ondernemer van het jaar'.
  bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen of te produceren. Initiatieven op het gebied van energiebesparing/-productie worden bevorderd.
  lokale energieopwekking en energiecorporaties stimuleren
 • De gemeente investeert in verduurzaming van sportaccommodaties en gemeenschapsaccommodaties. Hierdoor worden de exploitatiekosten verlaagd.
 • De gemeente stimuleert het MKB stappen te zetten in energiebesparing en verduurzaming. Met 'wortel en stok'. (Vrijwilligers die optreden als energiecoaches die tips geven. Handhavers die controleren of de wet milieubeheer niet wordt overtreden.) Ondernemers die energie willen besparen of produceren worden ondersteund met kennis en bij de vergunningverlening.
 • De gemeente werkt samen met burger om te komen tot zon- en windprojecten en andere energievoorzieningen.
 • De gemeente verleent bij voorkeur medewerking aan zonne- en windprojecten waarvoor geen landbouwgrond of natuurgrond opgeofferd hoeft te worden, maar beseft dat we niet de luxe hebben opties uit te sluiten, waar het gaat om energiewinning zonder CO2-uitstoot.
 • Gemeente Venlo controleert erop dat nieuwe bedrijven aan duurzaamheidseisen voldoen. Zo wordt gemeente Venlo dé hub voor duurzame ondernemers. De gemeente zal bijvoorbeeld, samen met de regiogemeenten en de Provincie, slechts de uitgifte van kavels in Klavertje 4 doen, als aan de volgende duurzaamheidsvoorwaarden is voldaan:
  -groene stroom
  -co2 neutraal plan
  -C2C of circulaire bouw en mogelijk productie
 • De gemeente gaat nog meer optreden als aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Ze gaat nog meer monitoren op resultaten en effecten.
 • De gemeente ziet erop toe dat er alleen nog maar circulair gebouwd wordt. Circulariteit - waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is - wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties van nieuwbouw.
 • We maken ambitieuzere prestatieafspraken met woningcorporaties: onder andere over minimale energielabels, het percentage energieneutrale woningen en woningen met zonnepanelen.
 • De gemeente werkt samen met burgers om te komen tot een klimaatakkoord voor elke wijk en dorp. Wijkklimaatakkoorden met een uitvoeringsplan, waarin voldoende financiële middelen geborgd zijn. We hopen op 100% eigenaarschap van omwonenden.
 • Gemeente Venlo stimuleert dat evenementen verduurzamen, door duurzaamheid op te nemen in de subsidievoorwaarden.
 • De gemeente zet in op verbetering van energielabels van haar eigen gebouwen. Over vier jaar voldoen alle gebouwen aan een energielabel gemiddeld twee treden beter dan nu.
 • We bieden het onderwijs lesprogramma's over afval en circulariteit aan.
 • De gemeente realiseert de verbinding tussen de Maasduinen en Venlo. Het gebied tussen de Maasduinen en de A67 wordt als natuurgebied ingericht.
  De gemeente gaat:
  - robuuste groene noord-zuid-as verbinding tussen natuurgebieden creëren
  - bekenbeheer doortrekken
  - fietspad Venlo-Velden actief invulling geven in BIO plan Maasduinen (concreter maken)
  - Groene oostelijke Noordzuidverbinding realiseren.
  - Het ecoduct over de A74 moet gaan functioneren, door bovengenoemde groene stukken land beter te laten aansluiten.
 • We creëren ruimte voor stadsboerderijen. We promoten stadslandbouw (urban farming) en het aanleggen van buurtmoestuinen. Voedselproductie moet weer dichter bij de inwoners komen. In samenspraak met bewoners worden delen van openbaar groen beschikbaar gesteld voor buurtmoestuinen. De gemeente faciliteert de aanleg hiervan (water, omheining enz). Braakliggende terreinen worden hiervoor herbestemd.
 • We stimuleren boeren om hun inkomen te verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie, dienstverlening en de opwekking van duurzame energie.
 • De gemeente stimuleert en subsidieert 'groene' initiatieven als 'groene' daken, 'groene' gevels en geveltuinen.
 • De gemeente streeft ernaar de stroombehoefte van openbare ruimte, openbare gebouwen en gemeentelijk vastgoed lokaal op te wekken.
 • De gemeente zorgt ervoor dat energieneutraliteit, duurzaamheid, zorg voor het milieu bij ieder onderdeel van de omgevingsvisie en het omgevingsplan apart uitgewerkt wordt.
 • De gemeente bestrijdt laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen: in Venlo krijgt dit topprioriteit! Dit doen we door het stimuleren van samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, onderwijs en kinderopvang. Inclusieve en integrale voorzieningen worden gestimuleerd. Geen nieuwbouw zonder visie op samenwerking!
  extra aandacht voor mensen in de bijstand die een opleiding willen volgen of bezig zijn met taalcursussen of andere kwalificerende trajecten, de gemeente investeert in extra opleidingsbudget;
  Ervoor te zorgen dat alle informatie van de gemeente en participerende organisaties is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands en met gebruikmaking van info-graphics;
  Stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid: dat bij bezoeken aan het consultatiebureau en schoolartsendienst taalachterstanden en andere problemen en hulpvragen bij kinderen (en ouders) vroegtijdig worden gesignaleerd en daar actie op ondernomen wordt. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen het consultatiebureau, schoolartsendienst, scholen, VVE en de gemeente.
  Ervoor te zorgen dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan de voorschoolse educatie;
  Stimuleren dat de gemeente een loket inricht voor mensen die digitaal niet vaardig genoeg zijn.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert onderwijs met meer aandacht voor:
  - gezonde leefstijl: gezonde voeding en smaaklessen
  - meer bewegen met ruimte voor experimenten met bewegend leren
  - klimaat, natuur en milieu
  - hoe om te gaan met geld ter voorkoming van schulden
  - muziek- en cultuuronderwijs.
 • We maken jaarlijks middelen vrij voor de begeleiding van Energietransitie, zoals voor het opstellen van energietransitiewijkplannen, het ondersteunen van inwoners die hun huis verduurzamen en de bijbehorende financieringsconstructies.