VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 4: democratie

Terug naar programma

democratie

Venlo wordt een gemeente die samenwerkt met inwoners en ondernemers.
De gemeente gaat haar Omgevingsplannen zodanig vastleggen dat de burger voldoende mogelijkheden heeft om invloed uit te oefenen. 
Er wordt een scala aan participatiemogelijkheden ontwikkeld, waaronder digitale mogelijkheden. 
Voorstellen voor gemeentelijke besluiten worden zoveel mogelijk in cocreatie vormgegeven. 
De gemeente gaat experimenten doen met andere vormen van democratie om visie en beleid voor Venlo de komende tijd vorm te geven. 
Venlo draagt zorg voor een laagdrempelige wijze van communiceren met haar burgers. Ook moderne communicatiemiddelen worden hiertoe ingezet. 
Actieve inbreng in de wijken op alle gebieden zoals wonen, voorzieningen, energie en verkeer en groen/water.
De gemeente maakt nog meer gebruik van burgerraden, buurtnetwerken, bewonersnetwerken, om inzicht te krijgen in wat er zich in de wijk afspeelt.  
De gemeente stimuleert, faciliteert en ondersteunt deze netwerken en raden, onder andere met informatie- en communicatiemogelijkheden. 
Er wordt gewerkt met wijkbudgetten: geld waar burgers, via de buurtnetwerken de besteding van mogen bepalen. Ondersteuning door onafhankelijke deskundigheid is van zeer groot belang om te komen tot gedragen opties voor de leefbaarheid van buurt, wijk en gemeente. Dorps- en wijkraden moeten zorg dragen dat ze een goede afspiegeling van de wijk vormen en dat voor hun plannen voldoende draagvlak is. Wijkontwikkelingsplannen /ambitiedocumenten kunnen een bijdrage leveren aan dit draagvlak.