VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Zorg

 • De gemeente stimuleert integratie, die twee kanten uit werkt. Venlo draagt er maximaal aan bij dat haar inwoners zo snel mogelijk in staat zijn zich te bedienen van de Nederlandse taal. De gemeente creëert bewustwording voor de behoeftes van minderheden en onderkent dat deze groepen een verrijking kunnen zijn voor de samenleving.
 • De gemeente richt een Welcome center in. Hier kunnen inwoners van binnen en buiten de EU terecht met hun vragen. Ze worden verder geholpen met bijvoorbeeld:
  - Doorverwijzing naar Taalcursussen en het Taalcafé in de openbare bibliotheek.
  - Advies over rechten en plichten in Nederland voor de korte en langere termijn.
  Het Welcome center dient verder als:
  - meldpunt 'ongeregeldheden op de werkvloer'.
  - Connectie met Huizen van de wijk.
 • De gemeente zet in op ontschotting binnen het sociaal domein. Immers, niet de beleidsterreinen, maar de mens staat centraal.
 • De gemeente neemt 'Positieve gezondheid' als centrale leidraad voor haar werkwijze.
 • De gemeente zorgt ervoor dat er verbinding ontstaat tussen sociaal domein, onderwijs, kinderopvang, en sport, door huisvesting. Gebouwen worden multifunctioneel ingericht. Gebouwen waar alléén maar onderwijs, gezondheidszorg of kinderopvang plaatsvinden, zijn verleden tijd.
 • De gemeente zorgt ervoor dat er verbinding ontstaat tussen sociaal domein, onderwijs, kinderopvang, en sport, door overlegstructuren op te tuigen, waardoor betere afstemming kan plaatsvinden.
 • De gemeente investeert in meer deskundigheid bij diverse 'poortwachterfuncties' als huisartsen en consulenten bij keukentafelgesprekken.
 • De gemeente zet in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Vroegsignalering is belangrijk. Voorkomen is immers beter dan genezen.
 • De gemeente zet in op samenwerking tussen zorgaanbieders met kwaliteit als uitgangspunt, in plaats van concurrentie op basis van prijs.
 • De gemeente investeert in goede prestatie-indicatoren.
 • De gemeente zorgt ervoor dat, wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, er door de zorgverleners wordt gewerkt volgens het principe '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'.
 • De gemeente zet in op preventie, culturele sensitiviteit en nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen, onderwijsinstellingen en sportverenigingen. Immers, een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start.
 • De gemeente zorgt ervoor dat zorgverleners meer aandacht gaan besteden aan culturele verschillen tussen jongeren. Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond vinden namelijk vaak moeilijk hun weg naar Jeugdhulp wanneer ze die nodig hebben
 • De gemeente zet zich in voor meer kennis en expertise in de (jeugd)hulpverlening voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Daarvoor is namelijk tot nu toe te weinig aandacht geweest.
  De gemeente maakt zich hard richting het Rijk voor een herwaardering van de zorgsector, met name de Jeugdzorg. Tekorten en onderwaardering van jeugdzorgwerkers moeten voor eens en voor altijd stoppen. Wachtlijsten moeten worden opgelost. Iedereen moet de zorg krijgen die die nodig heeft.
 • De gemeente zet zich ervoor in dat mensen die dat aankunnen, de mogelijkheid krijgen van een integraal persoonsgebonden budget (pgb) voor alle aspecten van hun leven. Een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs.
 • De gemeente maakt mogelijk dat mensen met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen, daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg en woonomgeving willen inrichten.
 • De gemeente zet zich in voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, zodat zij zich thuis voelen in hun wijk. De gemeente zet in op hulp- en ondersteuning die daarvoor zorgt.
 • De gemeente zet in op ondersteuning van mantelzorgers, en betrekt hen bij de zorgvraag. 'Respijtzorg' wordt mogelijk gemaakt: dan draagt de mantelzorger tijdelijk de zorg over aan een vervanger. Deze zorg wordt zo nodig vergoed door de gemeente.
 • De gemeente start een radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen. Het bevat vijf speerpunten:
  -een bonus voor mensen die hun huis openstellen voor een dakloze,
  -extra beurzen voor voormalig daklozen die als ervaringsdeskundigen helpen,
  -'straatadvocaten',
  -een vast briefadres voor daklozen en
  -extra begeleiding.
 • De gemeente investeert in betaalde aanwezigheidszorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken. De gemeente stimuleert dat er meer aandacht komt voor jonge mantelzorgers.
 • Als we beleid maken op het gebied van jeugd, welzijn en zorg, zijn de groepen om wie het gaat altijd volwaardige gesprekspartner.
 • De gemeente stimuleert de verbinding tussen zorg en welzijn enerzijds en kunst en cultuur anderzijds. Daarom stimuleert ze projecten waarbij kwetsbare of zieke mensen in contact worden gebracht met kunst en cultuur.
 • De gemeente bestrijdt laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen: in Venlo krijgt dit topprioriteit! Dit doen we door het stimuleren van samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, onderwijs en kinderopvang. Inclusieve en integrale voorzieningen worden gestimuleerd. Geen nieuwbouw zonder visie op samenwerking!
  extra aandacht voor mensen in de bijstand die een opleiding willen volgen of bezig zijn met taalcursussen of andere kwalificerende trajecten, de gemeente investeert in extra opleidingsbudget;
  Ervoor te zorgen dat alle informatie van de gemeente en participerende organisaties is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands en met gebruikmaking van info-graphics;
  Stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid: dat bij bezoeken aan het consultatiebureau en schoolartsendienst taalachterstanden en andere problemen en hulpvragen bij kinderen (en ouders) vroegtijdig worden gesignaleerd en daar actie op ondernomen wordt. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen het consultatiebureau, schoolartsendienst, scholen, VVE en de gemeente.
  Ervoor te zorgen dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan de voorschoolse educatie;
  Stimuleren dat de gemeente een loket inricht voor mensen die digitaal niet vaardig genoeg zijn.
 • De kosten voor de medische keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart worden voor minima vergoed door de gemeente via de stadspas of de bijzondere bijstand.
 • De gemeente geeft de ruimte om gebruik te maken van vroegsignalering, Het is veel makkelijker om mensen te helpen als de schuldenlast nog klein is. Verder: het wijzen van schuldeisers op hun verantwoordelijkheid. Afspraken maken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, om hen te ondersteunen om weer greep te krijgen op hun financiële situatie.
 • De gemeente spoort huishoudens op die potentieel in energiearmoede leven en zorgt dat ze toegang krijgen tot advies voor verduurzaming van hun woning, bijvoorbeeld in de vorm van een energiecoach.
  De gemeente zet energiecoaches in om bewoners te helpen met energiezuinig wonen.
 • De gemeente financiert een Rechtsbureau voor gratis juridisch advies voor de mensen die niet het vermogen hebben om het zelf te betalen.