VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Wijken

 • De gemeente realiseert een jachthaven op Venloos grondgebied, dichtbij het centrum en in combinatie met recreatieve voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een camperplaats. De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken.
 • De gemeente ontwikkelt Steyl door, in samenwerking met alle betrokken partijen, tot toekomstbestendig kloosterdorp.
 • De gemeente ondersteunt het plan Venlo als 'gerdeneersstad' weer zichtbaar te maken.
 • De gemeente ondersteunt het missiemuseum in Steyl bij het in stand blijven.
 • De gemeente gaat bewoners actief betrekken bij hoogwaterbeschermingsplannen. Uitgangspunt is kwaliteitsverbetering en meekoppelkansen volop gebruiken.
 • De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken.
 • Daar waar dijken en kades door het waterschap worden versterkt en verhoogd, en rivierverruimingsmaatregelen worden genomen, gaat de gemeente pro- actief op zoek naar meekoppelkansen ter verbetering en vergroening van de leefomgeving. Een en ander ook ter bevordering van het toerisme.
 • De gemeente zorgt voor woningen voor statushouders en starters.
 • De gemeente zorgt voor aangepaste woningen voor minder valide mensen en mensen met een zorgbehoefte, zowel mentaal als fysiek.
 • We investeren flink in de fietsinfrastructuur. Er komen snelfietspaden die alle wijken en dorpskernen met de belangrijkste voorzieningen verbinden. Waar nodig maken we extra fietsparkeerplaatsen en bewoners krijgen de mogelijkheid om autoparkeerplaatsen om te zetten in fietsparkeerplaatsen. We leggen fietsstraten aan waar de auto slechts 'te gast' is.
 • We maken het fietsen aantrekkelijker en veiliger, daardoor laten onze inwoners vaker hun auto staan.
 • We investeren flink in de fietsinfrastructuur op basis van de knelpuntennota van de ENFB-afdeling Venlo van januari 2020. We willen dat er voldoende budget wordt vrijgemaakt om de aanbevelingen in de komende raadsperiode te realiseren.
 • Veiligheid en het gemak voor de fietser (met name senioren en kinderen) staan centraal. Er komen fietsstraten waar de auto slechts te gast is; in de bebouwde kom gaat de snelheid naar 30km/u op wegen zonder gescheiden fietspaden; scooters, brom- en snorfietsers binnen de bebouwde komen op de rijbaan, niet meer op het fietspad; er komen doorgaande fietspaden tussen wijken, dorpskernen, school en werk; verkeerslichten worden fietsvriendelijk afgesteld; fietspaden worden verbreed tot minimaal 3 meter; gevaarlijke bochten, drempels en stoepranden worden aangepast.
 • De gemeente maakt meer financiële middelen vrij voor extra bomen, extra groen en water, in en om de hele gemeente.
 • Buurtbewoners die zelf initiatieven nemen om hun straat of buurt te vergroenen krijgen hulp van de gemeente. Het project Groene Straat wordt verder uitgerold.
 • De gemeente bestrijdt het onkruid op verhardingen en in het openbare groen alleen waar nodig en op de meest milieuvriendelijke manier.
 • De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch, zodat wilde bloemen optimaal voedsel voor bijen kunnen zijn.
 • De gemeente grijpt de energietransitie aan om fors in wijken te investeren. In 'wijkgesprekken' kunnen inwoners aangeven hoe hun buurt kan worden verbeterd. Ondersteund door externe deskundigen bijvoorbeeld van Buurkracht/participatiecoalitie voor collectieve ondersteuning en energiecoaches voor individuele bewoners.
 • Te intensief autoverkeer wordt aangepast zodat de gezondheidsnormen niet overschreden worden.
 • De gemeente legt voor kinderen natuurspeelplaatsen aan: speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. Met natuurbeheerders maken we afspraken over spelen in natuurgebieden.
 • De gemeente richt een Welcome center in. Hier kunnen inwoners van binnen en buiten de EU terecht met hun vragen. Ze worden verder geholpen met bijvoorbeeld:
  - Doorverwijzing naar Taalcursussen en het Taalcafé in de openbare bibliotheek.
  - Advies over rechten en plichten in Nederland voor de korte en langere termijn.
  Het Welcome center dient verder als:
  - meldpunt 'ongeregeldheden op de werkvloer'.
  - Connectie met Huizen van de wijk.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert onderwijs met meer aandacht voor:
  - gezonde leefstijl: gezonde voeding en smaaklessen
  - meer bewegen met ruimte voor experimenten met bewegend leren
  - klimaat, natuur en milieu
  - hoe om te gaan met geld ter voorkoming van schulden
  - muziek- en cultuuronderwijs.