VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 6: energie

Terug naar programma

energie

De gemeente grijpt de energietransitie aan om fors in wijken te investeren. In 'wijkgesprekken' kunnen inwoners aangeven hoe hun buurt kan worden verbeterd. Ondersteund door externe deskundigen bijvoorbeeld van Buurkracht/participatiecoalitie voor collectieve ondersteuning en energiecoaches voor individuele bewoners.  
We subsidiëren projecten waarin mensen worden (om)geschoold om ze te helpen aan 'groene banen' (zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici of fijnslopers). Samen met Ondernemend Venlo en het onderwijs. 
Energietransitie: in 2030 willen we minder dan de helft CO2 uitstoten dan in 1990.
Een gemeente met volop 'groene banen'.
De gemeente bevordert duurzaamheid bij bedrijfsleven en maatschappelijke partners door:
de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar men elkaar leert kennen, inspireren en om samen projecten te kunnen ontwikkelen.
een jaarlijkse prijs voor 'meest duurzame ondernemer van het jaar'.
bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen of te produceren. Initiatieven op het gebied van energiebesparing/-productie worden bevorderd.
lokale energieopwekking en energiecorporaties stimuleren
 
De gemeente investeert in verduurzaming van sportaccommodaties en gemeenschapsaccommodaties. Hierdoor worden de exploitatiekosten verlaagd. 
De gemeente stimuleert het MKB stappen te zetten in energiebesparing en verduurzaming. Met 'wortel en stok'. (Vrijwilligers die optreden als energiecoaches die tips geven. Handhavers die controleren of de wet milieubeheer niet wordt overtreden.) Ondernemers die energie willen besparen of produceren worden ondersteund met kennis en bij de vergunningverlening. 
De gemeente geeft ook mensen zonder eigen dak of grond de mogelijkheid om in hun directe omgeving te investeren in duurzame energie. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven, stelt ze daken, geluidsschermen en grond beschikbaar en stimuleert projecten die gerealiseerd kunnen worden met overheidssubsidies. 
De gemeente werkt samen met burger om te komen tot zon- en windprojecten en andere energievoorzieningen. 
De gemeente verleent bij voorkeur medewerking aan zonne- en windprojecten waarvoor geen landbouwgrond of natuurgrond opgeofferd hoeft te worden, maar beseft dat we niet de luxe hebben opties uit te sluiten, waar het gaat om energiewinning zonder CO2-uitstoot. 
Gemeente Venlo controleert erop dat nieuwe bedrijven aan duurzaamheidseisen voldoen. Zo wordt gemeente Venlo dé hub voor duurzame ondernemers. De gemeente zal bijvoorbeeld, samen met de regiogemeenten en de Provincie, slechts de uitgifte van kavels in Klavertje 4 doen, als aan de volgende duurzaamheidsvoorwaarden is voldaan:
-groene stroom
-co2 neutraal plan
-C2C of circulaire bouw en mogelijk productie
 
De gemeente gaat nog meer optreden als aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Ze gaat nog meer monitoren op resultaten en effecten. 
De gemeente ziet erop toe dat er alleen nog maar circulair gebouwd wordt. Circulariteit - waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is - wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties van nieuwbouw. 
We maken ambitieuzere prestatieafspraken met woningcorporaties: onder andere over minimale energielabels, het percentage energieneutrale woningen en woningen met zonnepanelen. 
De gemeente werkt samen met burgers om te komen tot een klimaatakkoord voor elke wijk en dorp. Wijkklimaatakkoorden met een uitvoeringsplan, waarin voldoende financiële middelen geborgd zijn. We hopen op 100% eigenaarschap van omwonenden. 
Gemeente Venlo stimuleert dat evenementen verduurzamen, door duurzaamheid op te nemen in de subsidievoorwaarden. 
Terugdringen energieverbruik en reductie luchtvervuiling en verkeersdruk.
De gemeente zet in op verbetering van energielabels van haar eigen gebouwen. Over vier jaar voldoen alle gebouwen aan een energielabel gemiddeld twee treden beter dan nu.