VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Lokale economie

 • De gemeente heeft oog voor het belang van arbeidsmigranten voor onze stad. De gemeente zet zich in voor samenwerking tussen alle partijen om dit te realiseren.
 • Er komen transferia aan de rand van de stad met een emissieloos distributiesysteem, met goede verbindingen met de binnenstad, voor het bevoorraden van winkels en andere bedrijven.
 • De gemeente stelt een aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor deelauto's. Hier komen alleen plekken voor elektrische auto's beschikbaar, in combinatie met een elektrisch oplaadpunt. Zo moedigen we actief het 'autodelen' aan.
 • De gemeente kiest voor groene groei en duurzame, groene ontwikkeling. We gaan zuinig om met ruimte, materiaal en verkeersstromen.
 • De gemeente stimuleert het gebruik maken van lokale economie, omdat dit besparing oplevert in transport en de daarbij behorende uitstoot.
 • De gemeente stimuleert werk en voorzieningen op fiets- of loopafstand. Deze wijkeconomie wil GroenLinks op gang helpen door de voorwaarden voor het oprichten van nieuwe bedrijven in lege bedrijfs- en winkelpanden aan te passen.
 • De gemeente stimuleert duurzame bedrijvigheid en daarom richt ze zich op sectoren die hieraan bijdragen, zoals de gezonde voedingsindustrie, duurzame energie en C2C. In de logistiek ondersteunt Venlo de ontwikkeling van duurzame vervoersoplossingen. Zo krijgt Venlo een herkenbaar profiel en trekt het andere bedrijven in die sectoren aan.
 • We voeren actief beleid om vernieuwende, duurzame startende bedrijven en sociale ondernemingen in de stad de wind in de zeilen te geven. De gemeentelijke dienstverlening aan sociale ondernemers en aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers (mvo) wordt verbeterd en tijdelijke, goedkope huisvesting in leegstaande winkels of kantoren wordt mogelijk gemaakt.
 • Bewoners die samen een coöperatie oprichten kunnen terecht bij het gemeentelijke ondernemersloket.
 • We subsidiëren projecten waarin mensen worden (om)geschoold om ze te helpen aan 'groene banen' (zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici of fijnslopers). Samen met Ondernemend Venlo en het onderwijs.
 • De gemeente bevordert duurzaamheid bij bedrijfsleven en maatschappelijke partners door:
  de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar men elkaar leert kennen, inspireren en om samen projecten te kunnen ontwikkelen.
  een jaarlijkse prijs voor 'meest duurzame ondernemer van het jaar'.
  bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen of te produceren. Initiatieven op het gebied van energiebesparing/-productie worden bevorderd.
  lokale energieopwekking en energiecorporaties stimuleren
 • De gemeente werkt samen met burger om te komen tot zon- en windprojecten en andere energievoorzieningen.
 • De gemeente verleent bij voorkeur medewerking aan zonne- en windprojecten waarvoor geen landbouwgrond of natuurgrond opgeofferd hoeft te worden, maar beseft dat we niet de luxe hebben opties uit te sluiten, waar het gaat om energiewinning zonder CO2-uitstoot.
 • Gemeente Venlo controleert erop dat nieuwe bedrijven aan duurzaamheidseisen voldoen. Zo wordt gemeente Venlo dé hub voor duurzame ondernemers. De gemeente zal bijvoorbeeld, samen met de regiogemeenten en de Provincie, slechts de uitgifte van kavels in Klavertje 4 doen, als aan de volgende duurzaamheidsvoorwaarden is voldaan:
  -groene stroom
  -co2 neutraal plan
  -C2C of circulaire bouw en mogelijk productie
 • De gemeente gaat nog meer optreden als aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Ze gaat nog meer monitoren op resultaten en effecten.
 • De gemeente ziet erop toe dat er alleen nog maar circulair gebouwd wordt. Circulariteit - waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is - wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties van nieuwbouw.
 • We maken ambitieuzere prestatieafspraken met woningcorporaties: onder andere over minimale energielabels, het percentage energieneutrale woningen en woningen met zonnepanelen.
 • De gemeente werkt samen met burgers om te komen tot een klimaatakkoord voor elke wijk en dorp. Wijkklimaatakkoorden met een uitvoeringsplan, waarin voldoende financiële middelen geborgd zijn. We hopen op 100% eigenaarschap van omwonenden.
 • De gemeente realiseert de verbinding tussen de Maasduinen en Venlo. Het gebied tussen de Maasduinen en de A67 wordt als natuurgebied ingericht.
  De gemeente gaat:
  - robuuste groene noord-zuid-as verbinding tussen natuurgebieden creëren
  - bekenbeheer doortrekken
  - fietspad Venlo-Velden actief invulling geven in BIO plan Maasduinen (concreter maken)
  - Groene oostelijke Noordzuidverbinding realiseren.
  - Het ecoduct over de A74 moet gaan functioneren, door bovengenoemde groene stukken land beter te laten aansluiten.
 • We creëren ruimte voor stadsboerderijen. We promoten stadslandbouw (urban farming) en het aanleggen van buurtmoestuinen. Voedselproductie moet weer dichter bij de inwoners komen. In samenspraak met bewoners worden delen van openbaar groen beschikbaar gesteld voor buurtmoestuinen. De gemeente faciliteert de aanleg hiervan (water, omheining enz). Braakliggende terreinen worden hiervoor herbestemd.
 • We stimuleren boeren om hun inkomen te verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie, dienstverlening en de opwekking van duurzame energie.
 • De gemeente stimuleert en subsidieert 'groene' initiatieven als 'groene' daken, 'groene' gevels en geveltuinen.
 • De gemeente streeft ernaar de stroombehoefte van openbare ruimte, openbare gebouwen en gemeentelijk vastgoed lokaal op te wekken.
 • De gemeente stimuleert binationale opleidingen.
 • De gemeente stimuleert de opbouw van een euregionale arbeidsmarkt en euregionale uitwisseling van vakkennis
 • De gemeente ondersteunt initiatieven waar onderwijs en ondernemers nauwer gaan samenwerken. Dit zorgt o.a. voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en zorgt dat de Venlose (jonge) burger aan het werk blijft/komt. Dat is nodig want er is een tekort aan personeel in cruciale beroepen.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Als er nieuwe bedrijven komen in Venlo, wordt met hen onderhandeld over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Iedereen moet mee kunnen doen.
  De gemeente zorgt voor persoonlijke aandacht en steun voor inwoners waarvoor betaald werk een station te ver is. Deze aandacht en steun is aangepast aan de persoonlijke mogelijkheden en gericht op het meedoen in de samenleving.
 • De gemeente draagt actief uit dat zij voorstander is van van een wettelijk minimumuurloon van minimaal 14 euro.
 • De gemeente stimuleert hergebruik en reparatie van spullen in samenwerking met het kringloopbedrijf, kringloopwinkels, buurthuizen en 'repair-cafés' en het delen van spullen in de zogenoemde deeleconomie.
 • De gemeente voert actief beleid om vernieuwende, duurzame startende bedrijven en sociale ondernemingen in de stad nog meer wind in de zeilen te geven. We verbeteren de gemeentelijke dienstverlening aan sociale ondernemers en aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers (mvo) en maken tijdelijke, goedkope huisvesting in leegstaande winkels of kantoren mogelijk. Bewoners die samen een coöperatie oprichten, kunnen terecht bij het gemeentelijke ondernemersloket. Dat past bij onze ideeën over de wijkeconomie en bij onze plannen voor duurzaamheid.
 • De gemeente gaat zzp'ers vaker actief uitnodigen om mee te dingen naar opdrachten. De gemeente maakt aanbestedingen toegankelijker voor zzp'ers. Nu kunnen ze vaak niet op deze opdrachten inschrijven, omdat de gemeente eisen stelt aan omzet of bedrijfsgrootte. Zo nodig passen we die eisen aan of splitsen we opdrachten op.
 • De gemeente komt zzp'ers tegemoet door goedkope huisvesting aan te bieden in leegstaande kantoren en door meer samenwerking tussen zzp'ers te stimuleren. Bijvoorbeeld in bedrijfsverzamelgebouwen of in de vorm van coöperaties, broodfondsen of buddy-systemen.