VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 1: algemeen-aanzicht-van-venlo

Terug naar programma

algemeen-aanzicht-van-venlo

Gemeente met oog voor duurzame ontwikkelingsdoelen.
Het gemeentebestuur geeft in haar coalitieprogramma aan hoe welk punt bijdraagt aan realisering van een of meer duurzame ontwikkelingsdoelen. 
De gemeente doet mee met initiatieven die aansluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen, door bijvoorbeeld - het Ican Cities Appeal te ondertekenen, een verdrag tegen kernwapens dat al door meer gemeenten ondertekend is - partner te worden van globalgoalsplatformvenlo.nl  
Een gemeente die zich profileert als een gemeente met een groen imago
De gemeente investeert in bankjes en een aantrekkelijk winkelgebied, onder andere door voldoende en goed onderhouden groen, en profileert zich hiermee. 
Aantrekkelijke verblijfsruimten, met name de poorten van de centra moeten een goed visitekaartje zijn
De gemeente gaat het Centrum en ook het Nolensplein en omgeving inrichten als aantrekkelijke verblijfsruimte. Daar hoort bij: alleen ondergronds parkeren in parkeergarage Nolensplein. Beeklopen terugbrengen. Meer bomen, minder verstening. 
Gemeente met meer ruimte voor water
De gemeente zorgt voor meer ruimte voor water: wadi's en andere opvang- en infiltreerplekken 
Toeristisch aantrekkelijk profiel van natuur en cultuur.
De gemeente realiseert een jachthaven op Venloos grondgebied, dichtbij het centrum en in combinatie met recreatieve voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een camperplaats. De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken.  
De historie van de gemeente in ere houden en ondersteunen waar nodig
Gemeente met een toekomstbestendig kloosterdorp
De gemeente ontwikkelt Steyl door, in samenwerking met alle betrokken partijen, tot toekomstbestendig kloosterdorp. 
Een bruisend cultureel aanbod en voldoende zorg voor historisch en cultureel erfgoed.
De gemeente zorgt mede met cultuurdragers voor voldoende fysieke ruimtes om de cultuur in praktijk te kunnen beoefenen. 
Zichtbare gerdeneersstad
De gemeente ondersteunt het plan Venlo als 'gerdeneersstad' weer zichtbaar te maken. 
Gemeente met aantrekkelijk stationsplein
De gemeente ondersteunt het plan, na de herinrichting van De Keulse Poort, ook het stationsplein aantrekkelijker te maken. 
Gemeente die haar rol blijft pakken in de beheersing van de negatieve gevolgen van Corona.
Actief ondersteunen van de cultuursector. 
Stimuleren van voldoende testgelegenheden. 
Bedrijven die onvoldoende gesteund zijn door landelijke regelingen krijgen praktische steun zoals bonnen te besteden bij lokale ondernemers, uitbreiden van terrasruimte en dergelijke. 
Steun voor mensen en bedrijven die negatieve consequenties ervaren van corona die niet gecompenseerd worden door landelijke regelingen. 
Voorlichting. 
Veiligheid voor iedereen bewaken. - Herstel van de balans tussen mens, dier en natuur. 
Gemeente met een missiemuseum
De gemeente ondersteunt het missiemuseum in Steyl bij het in stand blijven. 
Gemeente met hoogwaterbeschermingsplannen die draagvlak hebben onder de bewoners
De gemeente gaat bewoners actief betrekken bij hoogwaterbeschermingsplannen. Uitgangspunt is kwaliteitsverbetering en meekoppelkansen volop gebruiken. 
Een toeristisch aantrekkelijke gemeente, met voldoende parkeergelegenheid, die ook door omwonenden gebruikt mag worden
De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken.  
Slimme gemeente
Daar waar dijken en kades door het waterschap worden versterkt en verhoogd, en rivierverruimingsmaatregelen worden genomen, gaat de gemeente pro- actief op zoek naar meekoppelkansen ter verbetering en vergroening van de leefomgeving. Een en ander ook ter bevordering van het toerisme.