VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Groene participatie

 • Buurtbewoners die zelf initiatieven nemen om hun straat of buurt te vergroenen krijgen hulp van de gemeente. Het project Groene Straat wordt verder uitgerold.
 • Venlo stimuleert de plaatsing van bijenkorven en legt bijenlinten aan.
 • De gemeente geeft ook mensen zonder eigen dak of grond de mogelijkheid om in hun directe omgeving te investeren in duurzame energie. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven, stelt ze daken, geluidsschermen en grond beschikbaar en stimuleert projecten die gerealiseerd kunnen worden met overheidssubsidies.
 • De gemeente werkt samen met burger om te komen tot zon- en windprojecten en andere energievoorzieningen.
 • De gemeente verleent bij voorkeur medewerking aan zonne- en windprojecten waarvoor geen landbouwgrond of natuurgrond opgeofferd hoeft te worden, maar beseft dat we niet de luxe hebben opties uit te sluiten, waar het gaat om energiewinning zonder CO2-uitstoot.
 • Gemeente Venlo controleert erop dat nieuwe bedrijven aan duurzaamheidseisen voldoen. Zo wordt gemeente Venlo dé hub voor duurzame ondernemers. De gemeente zal bijvoorbeeld, samen met de regiogemeenten en de Provincie, slechts de uitgifte van kavels in Klavertje 4 doen, als aan de volgende duurzaamheidsvoorwaarden is voldaan:
  -groene stroom
  -co2 neutraal plan
  -C2C of circulaire bouw en mogelijk productie
 • De gemeente gaat nog meer optreden als aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Ze gaat nog meer monitoren op resultaten en effecten.
 • De gemeente ziet erop toe dat er alleen nog maar circulair gebouwd wordt. Circulariteit - waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is - wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties van nieuwbouw.
 • We maken ambitieuzere prestatieafspraken met woningcorporaties: onder andere over minimale energielabels, het percentage energieneutrale woningen en woningen met zonnepanelen.
 • De gemeente werkt samen met burgers om te komen tot een klimaatakkoord voor elke wijk en dorp. Wijkklimaatakkoorden met een uitvoeringsplan, waarin voldoende financiële middelen geborgd zijn. We hopen op 100% eigenaarschap van omwonenden.
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven voor het schoonhouden van de eigen buurt.
 • We bieden het onderwijs lesprogramma's over afval en circulariteit aan.
 • De gemeente legt voor kinderen natuurspeelplaatsen aan: speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. Met natuurbeheerders maken we afspraken over spelen in natuurgebieden.
 • De gemeente stimuleert en subsidieert 'groene' initiatieven als 'groene' daken, 'groene' gevels en geveltuinen.