VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Groen

 • De gemeente investeert in bankjes en een aantrekkelijk winkelgebied, onder andere door voldoende en goed onderhouden groen, en profileert zich hiermee.
 • De gemeente gaat het Centrum en ook het Nolensplein en omgeving inrichten als aantrekkelijke verblijfsruimte. Daar hoort bij: alleen ondergronds parkeren in parkeergarage Nolensplein. Beeklopen terugbrengen. Meer bomen, minder verstening.
 • Daar waar dijken en kades door het waterschap worden versterkt en verhoogd, en rivierverruimingsmaatregelen worden genomen, gaat de gemeente pro- actief op zoek naar meekoppelkansen ter verbetering en vergroening van de leefomgeving. Een en ander ook ter bevordering van het toerisme.
 • De gemeente toetst alle bouwaanvragen op een aantal vaste punten. Als er gebouwd wordt, moet dat circulair, duurzaam en natuurinclusief gebeuren. Zo wordt er ook gezorgd voor groen en ruimte voor vogels, insecten en vleermuizen.
 • De gemeente maakt meer financiële middelen vrij voor extra bomen, extra groen en water, in en om de hele gemeente.
 • De gemeente bestrijdt het onkruid op verhardingen en in het openbare groen alleen waar nodig en op de meest milieuvriendelijke manier.
 • De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch, zodat wilde bloemen optimaal voedsel voor bijen kunnen zijn.
 • Venlo stimuleert de plaatsing van bijenkorven en legt bijenlinten aan.
 • We stimuleren inwoners en bedrijven, met name in de landbouw, om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden.
 • Waar het beheer van de openbare ruimte mogelijk is door middel van schapenbegrazing, doen we dat.
 • De gemeente stimuleert dat er in iedere wijk waar daar animo voor is, stadstuinen, "tiny forests" en voedselbossen gerealiseerd worden.
 • De gemeente neemt een stadsecoloog in dienst.
 • De gemeente realiseert de verbinding tussen de Maasduinen en Venlo. Het gebied tussen de Maasduinen en de A67 wordt als natuurgebied ingericht.
  De gemeente gaat:
  - robuuste groene noord-zuid-as verbinding tussen natuurgebieden creëren
  - bekenbeheer doortrekken
  - fietspad Venlo-Velden actief invulling geven in BIO plan Maasduinen (concreter maken)
  - Groene oostelijke Noordzuidverbinding realiseren.
  - Het ecoduct over de A74 moet gaan functioneren, door bovengenoemde groene stukken land beter te laten aansluiten.
 • We creëren ruimte voor stadsboerderijen. We promoten stadslandbouw (urban farming) en het aanleggen van buurtmoestuinen. Voedselproductie moet weer dichter bij de inwoners komen. In samenspraak met bewoners worden delen van openbaar groen beschikbaar gesteld voor buurtmoestuinen. De gemeente faciliteert de aanleg hiervan (water, omheining enz). Braakliggende terreinen worden hiervoor herbestemd.
 • We stimuleren boeren om hun inkomen te verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie, dienstverlening en de opwekking van duurzame energie.
 • De gemeente legt voor kinderen natuurspeelplaatsen aan: speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. Met natuurbeheerders maken we afspraken over spelen in natuurgebieden.
 • De gemeente stimuleert en subsidieert 'groene' initiatieven als 'groene' daken, 'groene' gevels en geveltuinen.